Svanel­unds­bak­ken

DANMARKS FØRSTE PASSIVHUS ÆLDRECENTER

Hvornår: 

2013

Hvor:

Hjørring

Areal:

4.500 m2

Bygherre:

Hjørring Kommune

Svanel­unds­bak­ken er Danmarks første passiv­hus ældre­cen­ter, og er belig­gende på en natur­skøn grund i centrum af Hjør­ring. Selvom projek­tet er fra 2013 er det stadig højak­tu­elt, når vi snak­ker bære­dyg­tig og energi­op­ti­me­ret arki­tek­tur. I passiv­hus­prin­cip­perne stil­ler man nemlig højere krav til bl.a. energi­be­hov og isole­rings­evne end de nuvæ­rende retnings­lin­jer i bygnings­klasse 2020.
Bebyg­gel­sen er fordelt i to hoved­vo­lu­me­ner med bolig­en­he­der, og som centralt samlings­punkt er en semi­trans­pa­rent bygning place­ret som binde­led med hoved­ind­gang. Mellem de to bolig­en­he­der er der anlagt et spæn­dende gård­miljø mod syd.

Svanelundsbakken 1 | Bjerg Arkitektur

KONCEPT

Boli­gerne på Svanel­unds­bak­ken er er et synligt eksem­pel på, at arki­tek­tur og energi­op­ti­me­ring kan gå hånd i hånd uden at miste fokus på bebo­erens behov og samspil­let mellem omgi­vel­ser og bygning. Det har været vigtigt for os at skabe harmo­niske og private boli­ger, som ikke er institutionsprægede.

Svanelundsbakken 3 | Bjerg Arkitektur

ET ENKELT UDTRYK MED FULD UDNYT­TELSE AF DAGSLYS

Bygnin­gens design er kende­teg­net ved skarpe linjer, store vindue­spar­tier og karna­pper i kobber, der står i kontrast til den hvide facade.
Karna­pperne og de øvrige store vindue­spar­tier er vink­let mod syd for at få trække så meget sollys ind i lejlig­he­derne og fælles­om­rå­derne som muligt. At udnytte solens varme forbed­rer dags­lyskva­li­te­ten, har en sund­heds­frem­mende effekt på triv­sel og redu­ce­rer el- og varme­for­bru­get. Desu­den gør desig­net, at bebo­eren altid har udsigt til den grønne park.

BJERG Arki­tek­tur var ansvar­lig for: bruger­ind­dra­gelse, arki­tekt­råd­giv­ning, indret­ning, lands­kabs­ar­ki­tek­tur samt passiv­hus­de­sign og beregninger.

Svanelundsbakken 5 | Bjerg Arkitektur
Svanelundsbakken 7 | Bjerg Arkitektur

EN GAVE TIL HJØRRING

"Ældrecenteret er en gave til Hjørring Kommunes ældre befolkning. Jeg synes, at det er dejligt at træde ind i huset hver eneste dag. Det man bliver mødt med er ro, og jeg fornemmer trivsel rundt omkring i huset både blandt beboere og personale.”

Edith Valhøj, davæ­rende leder på Svanelundsbakken

Svanelundsbakken 9 | Bjerg Arkitektur

HOVED­IND­GANG

Svanelundsbakken 11 | Bjerg Arkitektur

ANKOMST

Svanelundsbakken 13 | Bjerg Arkitektur

ARKI­TEK­TUR­PRIS

Svanel­unds­bak­ken modtog Hjør­ring Kommu­nes Arki­tek­tur­pris 2013, og begrun­del­sen lød:

“En bebyg­gelse, der udnyt­ter sin lands­ka­be­lige place­ring fuldt ud. Et enkelt og nøgternt byggeri i gode mate­ria­ler, som løftes af fornemme og funk­tio­nelle detal­jer. De fine gård­rum og bear­bejd­nin­gen af udea­rea­lerne bidra­ger til en god samhø­rig­hed mellem ude og inde.”

Svanelundsbakken 15 | Bjerg Arkitektur
Svanelundsbakken 17 | Bjerg Arkitektur
Svanelundsbakken 19 | Bjerg Arkitektur