Almene boli­ger i Tarm

69% MINDRE CO2-AFTRYK END BR23

Hvornår: 

2022

Hvor:

Tarm

Areal:

7698 m2

Bygherre:

Ringkøbing-Skjern Boligforening

Tarm er et klima­op­ti­me­ret passiv­hus-plus bolig­byg­geri med 31 almene boli­ger fra 75 til 114 kvm. Boli­gerne erstat­ter et tidli­gere rådhus­byg­geri på grun­den og er centralt belig­gende i Tarm by. Grønne udea­rea­ler skaber en oase med regn­vands­bede og terras­ser imel­lem husene. Bygge­ri­ets CO2-aftryk er 69% lavere end kravene i bygnings­reg­le­men­tet 2023. De klimaven­lige boli­ger er desig­net så energi­ef­fek­tive som muligt. BJERG har været total­råd­gi­ver og udar­bej­det lokalplanen.

Almene boliger i Tarm 1 | Bjerg Arkitektur

ENERGI­EF­FEK­TIVE BOLI­GER I SAMSPIL MED NATUREN 

Boli­ger­nes lave energi­for­brug opnås blandt andet med:
- En luft­tæt konstruk­tion, så husene har et meget lavt varme­tab fra vægge, loft og gulv.
- Tætte og sydori­ente­rede vinduer, så solvar­men udnyt­tes.
- Kontrolle­ret venti­la­tion med varme­gen­vin­ding.
- Solvarme­an­læg som anven­des til varmt brugsvand

Bebyg­gel­sen er kompakt og åben mod syd og grønne uderum.
LAR-elemen­ter som regn­vands­bede og våde bassiner med neddros­let afløb sikrer mod skybrud og giver de grønne area­ler et blåt tema.
LAR-area­lerne er beplan­tet med græs­ser. Boli­gerne er opført i trækon­struk­tio­ner med faca­der i natur­ma­te­ria­lerne skifer og thermo wood.
Solcel­ler og et fjern­var­me­in­te­gre­ret mikro­varme­an­læg bidra­ger til plus­energi standard

Almene boliger i Tarm 3 | Bjerg Arkitektur
Almene boliger i Tarm 5 | Bjerg Arkitektur
Almene boliger i Tarm 7 | Bjerg Arkitektur
CO2-udled­nin­gen for det alemene bolig­byg­geri i Tarm er langt under de frem­ti­dige krav i både bygnings­re­g­ele­men­tet og den frivi­lilge bæredygitghedsklasse.