Almene boli­ger i Tarm

69% MINDRE CO2-AFTRYK END BR23

Hvornår: 

2022

Hvor:

Tarm

Areal:

7698 m2

Bygherre:

Ringkøbing-Skjern Boligforening

Tarm er et klimaoptimeret passivhus-plus boligbyggeri med 31 almene boliger fra 75 til 114 kvm. Boligerne erstatter et tidligere rådhusbyggeri på grunden og er centralt beliggende i Tarm by. Grønne udearealer skaber en oase med regnvandsbede og terrasser imellem husene. Byggeriets CO2-aftryk er 69% lavere end kravene i bygningsreglementet 2023. De klimavenlige boliger er designet så energieffektive som muligt. BJERG har været totalrådgiver og udarbejdet lokalplanen.

Almene boliger i Tarm 1 | Bjerg Arkitektur

ENER­GI­EF­FEK­TIVE BOLI­GER I SAMSPIL MED NATUREN 

Boli­ger­nes lave ener­gi­for­brug opnås blandt andet med:
- En luft­tæt konstruk­tion, så husene har et meget lavt varme­tab fra vægge, loft og gulv.
- Tætte og sydo­ri­en­te­rede vinduer, så solvar­men udnyt­tes.
- Kontrol­le­ret venti­la­tion med varme­gen­vin­ding.
- Solvar­me­an­læg som anven­des til varmt brugsvand

Bebyg­gel­sen er kompakt og åben mod syd og grønne uderum.
LAR-elemen­ter som regn­vands­bede og våde bassi­ner med nedd­ros­let afløb sikrer mod skybrud og giver de grønne area­ler et blåt tema.
LAR-area­lerne er beplan­tet med græs­ser. Boli­gerne er opført i trækon­struk­tio­ner med faca­der i natur­ma­te­ri­a­lerne skifer og thermo wood.
Solcel­ler og et fjern­var­me­in­te­gre­ret mikro­var­me­an­læg bidra­ger til pluse­nergi standard

Almene boliger i Tarm 3 | Bjerg Arkitektur
Almene boliger i Tarm 5 | Bjerg Arkitektur
Almene boliger i Tarm 7 | Bjerg Arkitektur
CO2-udled­nin­gen for det alemene bolig­byg­geri i Tarm er langt under de frem­ti­dige krav i både bygnings­re­g­e­le­men­tet og den frivi­lilge bæredygitghedsklasse.