Toftebo

RENOVERING MED 89% CO2-REDUKTION

Hvornår: 

2017

Hvor:

Værløse

Areal:

4500 m2

Bygherre:

Boligforeninegn DAB

Bolig­be­byg­gel­sen Toftebo blev oprin­de­lig opført som etage­bo­li­ger i 1950’erne og består i dag af 83 fami­lie­bo­li­ger med en blan­ding af 2–5 værel­ses lejligheder.

Reno­ve­rin­gen af den almene bebyg­gelse er et prag­tek­sem­pel på, hvor­dan en total­øko­no­misk tilgang til reno­ve­ring mulig­gør en markant samfunds­mæs­sig bespa­relse i både CO2-udled­ning og energi til opvarmning.

Reno­ve­rin­gen har samlet set redu­ce­ret bebyg­gel­sens CO2-udled­ning med 89% og varme­be­ho­vet med 93%.

Området fra oven

KONCEPT – LAVE ENERGIUD­GIF­TER OG SUVE­RÆNT INDEKLIMA

Energirenoveringen af Toftebo fokuserer på at skabe de bedste forudsætninger for at reducere bebyggelsens energiudgifter, forbedre indeklimaet og højne komforten. Tidligere tændte beboerne i Toftebo allerede for varmen i september måned pga. træk og kuldegener, og efter renoveringen melder flere tilbage, at de først skruer op på termostaten i december. Bebyggelsen er renoveret efter passivhus-standarden.

DEN BÆRE­DYG­TIGE RETNING

Målet med reno­ve­rin­gen af Toftebo har ikke blot været at sænke varme­for­bru­get og vedlige­holde faca­der og tag. Udgangs­punk­tet har været at tage afsæt i bebyg­gel­sens eksis­te­rende, posi­tive takter og dyrke og forfine dem, så hele Toftebo udvik­ler sig i en bære­dyg­tig retning, både soci­alt, økono­misk og energi­mæs­sigt – nu og for frem­ti­den. Toftebo frem­står derfor efter reno­ve­rin­gen som et levende og grønt område med bedre forhold for både samvær og privatliv.

RESPEKT FOR DET EKSISTERENDE UDTRYK

Close-up billede af facaden på de renoverede boliger Toftebo.

Reno­ve­rin­gen omfat­ter bebyg­gel­sens faca­der, alta­ner og tekniske instal­la­tio­ner. Med udgangs­punkt i det eksis­te­rende udtryk er vi gået efter et enkelt og robust materialevalg.

Vores vision var at forbedre og opti­mere bygnin­gens klimaskærm, og udnytte den energi der er i boli­gen bedst muligt. Det sker ved at efter­iso­lere bygnings­krop­pen, skifte til super-lavenergi­vin­duer og etab­lere effek­tive varme­gen­vin­dings­an­læg, der både sikrer frisk luft i boli­gerne og genan­ven­der varmen med op til 85 %. På den måde er det også muligt at udnytte den gratis energi fra solen, og ener­gien som personerne og appa­ra­terne i boli­gen afgi­ver til at opvarme boligen.

Close-up billede af facaden på de renoverede boliger Toftebo.
Søren Riis Dietz

“Toftebo viser, at det er muligt at renovere den eksisterende bygningsmasse til passivhus-standard inden for den almene ramme.
Passivhusrenoveringen var billigere at udføre end den nødvendige reparation af bygningerne i henhold til tilstandsrapporten”

Søren Riis Dietz, arkitekt 

Facaden og klimaskærmen er totalrenoveret. Vinduerne er udskiftet og her ses de nye altaner også.
Grafisk vising af effekten med solindfald.
Toftebo 9 | Bjerg Arkitektur