DOKU­MEN­TA­TION AF BYGGE­RI­ETS MILJØ- OG KLIMAPÅVIRKNING

Hos BJERG arbej­der vi målret­tet med at redu­cere CO2-aftryk og doku­men­tere miljø- og klimapå­virk­ning i vores projekter. 

Vi regner, mens vi tegner. Og kombi­ne­rer det krea­tive med det tekni­ske – på alle vores projekter. 

Det gør vi f.eks. ved hjælp af en livs­cy­klus­a­na­lyse (LCA). En LCA viser bygge­ri­ets samlede miljø- og klimapå­virk­ning gennem hele dens levetid.

BJERG er mere end klar til at hjælpe bygherre i mål med klima­be­reg­nin­ger og rådgive om bære­dyg­tigt byggeri. Bliv klogere på emnet herunder. 

DOKUMENTATION AF BYGGERIETS MILJØ- OG KLIMAPÅVIRKNING 1 | Bjerg Arkitektur

HVAD ER EN LCA?

Via en LCA bereg­nes et bygge­ris samlede klima- og miljøpå­virk­ning over en leve­tid på 50 år. Fra begyn­del­sen med frem­skaf­felse af råma­te­ri­a­ler, i produk­tion, distri­bu­tion, drift af bygnin­gen og til sidst nedtag­ning og bort­skaf­felse. Med andre ord giver en LCA os et detal­je­ret over­blik, der hjæl­per med at afdække og hånd­tere klima- og miljø­mæs­sige udfor­drin­ger i bygge­ri­ets levetid. 

LOVKRAV I BYGNINGS­REG­LE­MEN­TET – CO2 OG KLIMAAF­TRYK NU OG I FREMTIDEN 

Vi er ret begej­strede for det nye bygnings­reg­le­ment. Fra d 1. januar 2023 blev der i bygnings­reg­le­men­tet indført nye klimakrav: 

  • Klimaaf­tryk­ket for alt nybyg­geri, uanset stør­relse, skal doku­men­te­res med en livs­cy­klus­a­na­lyse (LCA). En LCA er altså nødven­dig før bygherre kan opnå en ibrug­tag­nings­til­la­delse af bygningen. 
  • Nybyg­geri over 1.000 m² må maksi­malt udlede 12,0 kg CO2-ækv/m2/år. 

Kravene til klimapå­virk­nin­gen skær­pes yder­li­gere de kommende år, og det er derfor et område, vi hele tiden gerne vil være på forkant med. Flere af vores projek­ter er langt under den nuvæ­rende græn­se­værdi. Se f.eks. det almene bolig­byg­geri “Fjor­dud­sig­ten” med et CO2-aftryk på 3,1 kg. CO2/m2/år eller et hus i Klit­møl­ler på 5,1 kg CO2/m2/år. 

Se de fore­lø­bige krav i bygnings­reg­le­men­tet og den frivil­lige bære­dyg­tig­heds­klasse herunder.

DOKUMENTATION AF BYGGERIETS MILJØ- OG KLIMAPÅVIRKNING 3 | Bjerg Arkitektur

ARKI­TEK­TENS ROLLE – HVOR­DAN ARBEJ­DER TEGNE­STUEN MED LCA?

Vi bruger LCA som et aktivt design­pa­ra­me­ter for at være på forkant og redu­cere CO2-aftryk­ket mest muligt fra start til slut i design­pro­ces­sen. På den måde kan vi også yde den bedst mulige rådgiv­ning over­for bygherre – f.eks. når vi skal sammen­ligne CO2-aftryk­ket ved brugen af forskel­lige mate­ri­a­ler. Vi bruger det altså også som grund­lag at træffe beslut­nin­ger ud fra. I samar­bejde med de invol­ve­rede parter er det vores ansvar, at sikre at græn­se­vær­di­erne overholdes. 

BJERG har opbyg­get en auto­ma­ti­se­ret proces, så LCA-bereg­nin­gerne er mere lige­til, og vi løbende kan doku­men­tere og forklare resul­ta­terne til bygherre. En stor gevinst i samar­bej­det med bygherre og samar­bejds­part­nere.
Hos BJERG laver vi både LCA som en del af en total­rå­d­giv­ning og som enkelt­stå­ende ydelse. 

KONTAKT VORES LCA-SPECIALISTER

Er du nysger­rig på at høre mere om LCA, klima­krav og doku­men­ta­tion af klima- og miljøaf­tryk? Tag fat i Mark eller Søren for at høre mere om, hvor­dan vi kan hjælpe.