FLERE PASSIV­HUSE PÅ VEJ I RING­KØ­BING K

Først kom 47 boli­ger i okto­ber 2022 og nu bygges yder­li­gere 33 boli­ger pga. den høje efter­spørgsel på de ener­gi­ef­fek­tive boli­ger i den nye natur­by­del Ring­kø­bing K.

Det er virke­lig spæn­dende at være en del af byud­vik­lin­gen i Natur­by­de­len. Og så med et byggeri som vi håber inspi­re­rer den almene boligsek­tor. Projek­tet viser nemlig, at man inden for ramme­be­lø­bet for almene boli­ger og uden at gå på kompro­mis med kvali­tet, leve­tid og velfærd kan få boli­ger med en CO2-udled­ning på kun 4 kg CO2 /m2 årligt. I 2023 forven­tes, at kravet lyder på 12 kg CO2e /m2, og det vil altså sige, at passiv­hu­sene i Ring­kø­bing K er langt mere klima­ven­lige end de kommende krav.

Boli­gerne er også kende­teg­net ved at være ekstremt ener­gi­ef­fek­tive. Mange nybyg­ge­rier har som ambi­tion at spare på ener­gien. Ved “Fjor­dud­sig­ten” er BJERG Arki­tek­tur gået step­pet videre og haft som mål, at bebyg­gel­sen skal produ­cere mere energi, end den forbru­ger. Ande­len af produ­ce­ret sole­nergi er altså større end boli­ger­nes behov grun­det bygnin­gens konstruk­tion og evne til at holde på varmen. Over­skud­det fra solcel­le­an­læg­get bliver lagret på batte­rier, så det kan bruges i de mørke måneder.

Det er meget moti­ve­rende, at endnu flere vil bo i passiv­hu­sene – eller de “ambi­tiøse lave­nergi-boli­ger”, som borg­meste­ren, Hans Øster­gaard, kalder dem:

“Det glæder mig, at Ring­kø­bing-Skjern Bolig­for­e­ning under­støt­ter byud­vik­lin­gen så fornemt ved at opføre flere ambi­tiøse lave­nergi-boli­ger. Vi har alle­rede set, at boli­gerne appel­le­rer til både unge og ældre – og nu får endnu flere mulig­hed for at flytte ind og leve det gode liv midt i naturen.”

Læs mere om Fjor­dud­sig­ten.

FLERE PASSIVHUSE PÅ VEJ I RINGKØBING K 1 | Bjerg Arkitektur
Første spadestik af anden etape d. 26. august 2022