Fjor­dud­sig­ten

FREMTIDENS ALMENE BOLIGER

Hvornår: 

2021

Hvor:

Ringkøbing K

Areal:

8300 m2

Bygherre:

Ringkøbing-Skjern Boligforening

BJERG Arki­tek­tur har sat stre­gerne til de 80 almene boli­ger ”Fjor­dud­sig­ten”, som er en del af den nye smukke natur­by­del Ring­kø­bing K. Det bære­dyg­tige byggeri er desig­net efter passiv­hus-plus-prin­cip­per og dermed kende­teg­net ved at bruge meget lidt energi. Faktisk produ­ce­rer boli­gerne her mere energi, end de forbruger.
“Fjor­dud­sig­ten” er fore­gangs­ek­sem­pel på, at man kan bygge almene boli­ger med mini­malt CO2-aftryk uden at over­skride pris og uden at gå på kompro­mis med kvali­tet, leve­tid og velfærd. Første etape af det klima­ven­lige byggeri bestod af 47 boli­ger og var indflyt­nings­klart i okto­ber 2021. Bygge­ri­ets anden etape med yder­li­gere 33 boli­ger star­tede i august 2022.

Ringkøbing K og Fjordudsigten fra oven.

SELV­FOR­SY­NENDE BOLIGER

Mange nybyg­ge­rier har som ambi­tion at spare på ener­gien. Ved Fjor­dud­sig­ten er vi gået step­pet videre og haft som mål, at bebyg­gel­sen skal produ­cere mere energi, end den forbru­ger. Ande­len af produ­ce­ret sole­nergi er altså større end boli­ger­nes behov på grund af bygnin­gens konstruk­tion og evne til at holde på varmen. Over­skud­det fra solcel­le­an­læg­get bliver lagret på batte­rier, så det kan bruges i de mørke måne­der.
Bebo­e­ren i passiv­hu­sene opnår en attrak­tiv ener­gibe­spa­relse på hele 63 % sammen­lig­net med et dansk gennem­snits­for­brug for boli­ger i samme størrelse.

Fjordudsigten 2 | Bjerg Arkitektur

SAMSPIL­LET MED DEN VESTJY­SKE RÅ NATUR

Boli­gerne er en del af Natur­by­de­len ”Ring­kø­bing K”, som fulden­der en del af et nyt frem­tids­sik­ret bolig­om­råde på 84 hektar med i alt 1000 boli­ger. Bebyg­gel­sen er udfor­met med tæt kontakt til det domi­ne­rende eng- og kyst­land­skab ved Ring­kø­bing Fjord til gavn for bebo­ere og miljø.

Fjordudsigten 4 | Bjerg Arkitektur
Byggeriets sydfacade med store vinduesparter som giver masser af dagslys og varmer boligerne op.
Sydfa­cade
Fjordudsigten i den smukke naturbydel Ringkøbing K.

74%

højere CO2-bespa­relse

ift. bygnings­reg­le­men­tets
2023 lovkrav

Facadernes materialer består af sort skifer og træ, som giver en god kontrast,
Søren Dietz, arkitekt og bæredygtighedsrådgiver på Fjordudsigten.

Boligernes CO2-udledning er 74% mindre end bygningsreglementets nye krav i 2023. Nærmere sagt viser LCA-beregninger, at boligerne har en CO2-udledning på blot 3,1 kg CO2e /m2 pr. år, hvor de nye krav lyder på 12. Det var ikke et kriterie fra bygherre, men en ambition fra BJERG, fordi vi vil vise, at det med et simpelt design er muligt at nedbringe CO2-udledningen markant. Fjordudsigten er et eksempel på, at vi sætter handling bag vores ord. Vi tager den grønne streg og vores ansvar i branchen seriøst"

- Søren Riis Dietz, arkitekt
Diagrammet viser, at BJERG er langt foran fremtidens lovkrav for CO2-udledning.

Der er flere tiltag, der medvir­ker til boli­ger med et lavt CO2-aftryk, og det hand­ler især om at redu­cere beho­vet for energi. Alle­rede ved beslut­nin­ger i den helt tidlige design­fase redu­ce­res CO2-udled­nin­gen markant. Den sydvendte orien­te­ring af rum og vinduer gør, at man udnyt­ter solens varme til fulde. Solvar­me­e­ner­gien redu­ce­rer husets samlede ener­gibe­hov markant, da beho­vet for kunstigt lys og opvarm­ning mini­me­res. Deru­d­over sikres et godt dags­lys inden­for, som er særligt vigtigt i vinterperioden.


Ener­gibe­ho­vet og CO2-udled­nin­gen mini­me­res yder­li­gere pga. boli­ger­nes tætte og veli­so­le­ret klima­skærm. Selvom meri­so­le­rin­gen giver et lidt øget CO2-forbrug kan det alli­ge­vel svare sig, da CO2 fra varme­e­ner­gibe­spa­rel­sen er 15 gange højere. Den tætte klima­skærm medfø­rer også et sundt inde­klima. Mate­ri­a­lerne, træ og skifer, og boli­ger­nes grønne elfor­sy­ning er lige­le­des medvir­kende til CO2-reduktion.

En boligblok fra sydfacaden. Boligerne har privat terrasse og altan.

VI DESIG­NER MED ØJE 

FOR FREM­TI­DENS KLIMAKONSEKVENSER

BJERG har lavet klima­til­pas­ning med design for 100 års skybrud­s­sik­ring. Vi har arbej­det med et LAR klimapro­jekt på over­fla­den. LAR regn­vand­ska­na­ler træk­ker den vilde natur ind mellem bebyg­gel­sen, og gør det samti­dig muligt at klima­sikre bebyg­gel­sen. LAR regn­vand­ska­na­ler dimen­sio­ne­res med det natur­lige terræn, og hæld­ning samt volu­men opti­me­res til skybrudshændelser.

Byggeriet set fra oven. Fjordudsigten ligger midt i naturen, lige ved Ringkøbing Fjord og samtidig tæt på byen. Vi trækker det smukke landskab helt ind mellem bebyggelsen, så beboeren får en fornemmelse af at bo i naturen.