Fjor­dud­sig­ten

FREMTIDENS ALMENE BOLIGER

Hvornår: 

2021

Hvor:

Ringkøbing K

Areal:

8300 m2

Bygherre:

Ringkøbing-Skjern Boligforening

BJERG har tegnet de 80 almene boli­ger ”Fjor­dud­sig­ten”, som er en del af den nye smukke natur­by­del Ring­kø­bing K. Fjor­dud­sig­ten er blandt Danmarks opførte bygge­rier med aller­la­vest CO2-aftryk.
Det klima­op­ti­me­ret byggeri er desig­net efter passiv­hus-plus-prin­cip­per og dermed også kende­teg­net ved at bruge meget lidt energi. Faktisk produ­ce­rer boli­gerne her mere energi, end de forbruger.
Det almene bolig­byg­geri viser vejen mod en grøn­nere bygge­bran­che. Projek­tet er fore­gangs­ek­sem­pel på, at man kan bygge almene boli­ger med mini­malt CO2-aftryk uden at over­skride pris og uden at gå på kompro­mis med kvali­tet, leve­tid og velfærd. Første etape af bestod af 47 boli­ger og var indflyt­nings­klart i okto­ber 2021, og anden etape med 33 boli­ger stod færdigt i decem­ber 2023.

Fjordudsigten 1 | Bjerg Arkitektur
Fjordudsigten 3 | Bjerg Arkitektur
Søren Dietz, arkitekt og bæredygtighedsrådgiver på Fjordudsigten.

74% CO2-REDUKTION

Boligernes CO2-udledning er 74% mindre end bygningsreglementets 2023 krav. LCA-beregningen viser, at boligerne har en CO2-udledning på blot 3,1 kg CO2e/m2/år. Det gør Fjordudsigten blandt Danmarks mest klimavenlige byggerier. Projektet er med i casesamlingen "25 best practices" af BUILD, hvor det har det laveste CO2-aftryk for færdigbyggede boliger.

"Det var ikke et kriterie fra bygherre, men en ambition fra BJERG, fordi vi vil vise, at det med et simpelt design er muligt at nedbringe CO2-udledningen markant. Fjordudsigten er et eksempel på, at vi sætter handling bag vores ord. Vi tager den grønne streg og vores ansvar i branchen seriøst."

- Søren Riis Dietz, arkitekt

Fjordudsigten 6 | Bjerg Arkitektur
Fjordudsigten 8 | Bjerg Arkitektur

Hvordan er det muligt at bygge alment boligbyggeri langt mere klimavenligt, end reglerne foreskriver? 

Det behø­ver ikke være kompli­ce­ret.
Vi bygger klima-klogt med passiv­hus-design og opnår en stor del af CO2-bespa­rel­sen ved et skær­pet fokus på ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet fra start. Vi bruger bety­de­ligt mere isole­ring end reglerne fore­skri­ver, bygger kompakt for at mind­ske over­flade og dermed varme­tab og arbej­der med orien­te­ring af vinduer for opti­mal udnyt­telse af sol og dags­lys. Boli­ger­nes konstruk­tion og design gør, at beho­vet for at få tilført varme og energi er redu­ce­ret markant. Faktisk kan vi helt undgå konven­tio­nelle varme­sy­ste­mer som radi­a­to­rer. Selvom vi bruger lidt mere mate­ri­ale på isole­ring, koster det ikke mere CO2, når vi måler på livs­ti­den. Det koster heller ikke mere økono­misk pr. kvadrat­me­ter.
Der er brugt velkendte mate­ri­a­ler. Boli­gerne er bygget op omkring et træske­let. Faca­den består af naturski­fer og træ, mens isole­rin­gen er af glasuld med en gena­ven­del­ses­grad på 75%.

Byggeriets sydfacade med store vinduesparter som giver masser af dagslys og varmer boligerne op.
Sydfa­cade
Fjordudsigten 11 | Bjerg Arkitektur

INDE­KLIMA EFTER DEN HØJE­STE KVALITET

Vi tager højde for bebo­er­nes triv­sel med forskel­lige tiltag, der giver et suverænt indeklima: 

  • Luften bliver skif­tet ud tre gange om dagen ved hjælp af ventilation
  • Bebo­erne behø­ver ikke selv at huske at lufte ud via vinduerne
  • Der kommer masser af lys og varme ind i husene i løbet af dagen pga. de store sydvendte vinduer
  • Boli­gen genan­ven­der over­skud­s­varme og lagrer overskudsstrøm
  • Der er taget højde for mulig overop­hed­ning med halvau­to­ma­tisk solafskærmning

SELVFORSYNENDE BOLIGER

Mange nybyggerier har som ambition at spare på energien. Ved Fjordudsigten er vi gået steppet videre og haft som mål, at bebyggelsen skal producere mere energi, end den forbruger. Andelen af produceret solenergi er altså større end boligernes behov på grund af bygningens konstruktion og evne til at holde på varmen. Overskuddet fra solcelleanlægget bliver lagret på et såkaldt flowbatteri, så energien kan bruges i de mørke måneder. Boligerne har et negativt CO2-aftryk for selve driften, fordi vi fra start fokuserer på at reducere varmebehovet. 

Beboerne i passivhusene opnår en attraktiv energibesparelse på hele 63 % sammenlignet med et dansk gennemsnitsforbrug for boliger i samme størrelse.

Det energieffektive design fører ikke bare til lave energiudgifter, men også et indeklima efter den højeste kvalitet (Passivhus Plus og Premium).

Fjordudsigten 13 | Bjerg Arkitektur
Fjordudsigten 15 | Bjerg Arkitektur
Fjordudsigten 17 | Bjerg Arkitektur

VI DESIGNER MED ØJE FOR FREMTIDENS KLIMAKONSEKVENSER

Boligerne er en del af Naturbydelen ”Ringkøbing K”, som fuldender en del af et nyt fremtidssikret boligområde på 84 hektar med i alt 1000 boliger. Bebyggelsen er udformet med tæt kontakt til det dominerende eng- og kystlandskab ved Ringkøbing Fjord.

BJERG har lavet klimatilpasning med design for 100 års skybrudssikring. Vi har arbejdet med et LAR klimaprojekt på overfladen. LAR regnvandskanaler trækker den vilde natur ind mellem bebyggelsen, og gør det samtidig muligt at klimasikre bebyggelsen. Regnvandskanalerne dimensioneres med det naturlige terræn.