Fjor­dud­sig­ten

FREMTIDENS ALMENE BOLIGER

Hvornår: 

2021

Hvor:

Ringkøbing K

Areal:

8300 m2

Bygherre:

Ringkøbing-Skjern Boligforening

BJERG Arki­tek­tur har tegnet de 80 almene boli­ger ”Fjor­dud­sig­ten”, som er en del af den nye smukke natur­by­del Ring­kø­bing K. Fjor­dud­sig­ten er et af Danmarks mest klima­ven­lige bygge­rier med et meget lavt CO2-aftryk.
Det bære­dyg­tige byggeri er desig­net efter passiv­hus-plus-prin­cip­per og dermed også kende­teg­net ved at bruge meget lidt energi. Faktisk produ­ce­rer boli­gerne her mere energi, end de forbruger.
Det almene bolig­byg­geri viser vejen mod en grøn­nere bygge­bran­che. Projek­tet er fore­gangs­ek­sem­pel på, at man kan bygge almene boli­ger med mini­malt CO2-aftryk uden at over­skride pris og uden at gå på kompro­mis med kvali­tet, leve­tid og velfærd. Første etape af det klima­ven­lige byggeri bestod af 47 boli­ger og var indflyt­nings­klart i okto­ber 2021. Bygge­ri­ets anden etape med yder­li­gere 33 boli­ger star­tede i august 2022.

Ringkøbing K og Fjordudsigten fra oven.
Søren Dietz, arkitekt og bæredygtighedsrådgiver på Fjordudsigten.

74% CO2-REDUKTION

Boligernes CO2-udledning er 74% mindre end bygningsreglementets nye krav i 2023. LCA-beregningen viser, at boligerne har en CO2-udledning på blot 3,1 kg CO2e /m2 pr. år.

"Det var ikke et kriterie fra bygherre, men en ambition fra BJERG, fordi vi vil vise, at det med et simpelt design er muligt at nedbringe CO2-udledningen markant. Fjordudsigten er et eksempel på, at vi sætter handling bag vores ord. Vi tager den grønne streg og vores ansvar i branchen seriøst."

- Søren Riis Dietz, arkitekt

Fjordudsigten 3 | Bjerg Arkitektur
Fjordudsigten 5 | Bjerg Arkitektur

Hvordan er det muligt at bygge alment boligbyggeri langt mere klimavenligt, end reglerne foreskriver? 

Det behø­ver ikke være kompli­ce­ret.
Vi bygger klima-klogt med passiv­hus-design og opnår en stor del af CO2-bespa­rel­sen ved et skær­pet fokus på ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet fra start. Vi bruger bety­de­ligt mere isole­ring end reglerne fore­skri­ver, bygger kompakt for at mind­ske over­flade og dermed varme­tab og arbej­der med orien­te­ring af vinduer for opti­mal udnyt­telse af sol og dags­lys. Boli­ger­nes konstruk­tion og design gør, at beho­vet for at få tilført varme og energi er redu­ce­ret markant. Faktisk kan vi helt undgå konven­tio­nelle varme­sy­ste­mer som radi­a­to­rer. Selvom vi bruger lidt mere mate­ri­ale på isole­ring, koster det ikke mere CO2, når vi måler på livs­ti­den. Det koster heller ikke mere økono­misk pr. kvadrat­me­ter.
Til etage­bo­li­gerne er der brugt velkendte mate­ri­a­ler. De er bygget op omkring et træske­let. Faca­den består af naturski­fer og træ, mens isole­rin­gen er af glasuld med en gena­ven­del­ses­grad på 75%.

Byggeriets sydfacade med store vinduesparter som giver masser af dagslys og varmer boligerne op.
Sydfa­cade

SELV­FOR­SY­NENDE BOLIGER

Mange nybyg­ge­rier har som ambi­tion at spare på ener­gien. Ved Fjor­dud­sig­ten er vi gået step­pet videre og haft som mål, at bebyg­gel­sen skal produ­cere mere energi, end den forbru­ger. Ande­len af produ­ce­ret sole­nergi er altså større end boli­ger­nes behov på grund af bygnin­gens konstruk­tion og evne til at holde på varmen. Over­skud­det fra solcel­le­an­læg­get bliver lagret på et såkaldt flow­bat­teri, så ener­gien kan bruges i de mørke måne­der. Boli­gerne har et nega­tivt CO2-aftryk for selve drif­ten, fordi vi fra start foku­se­rer på at redu­cere varmebehovet. 

Bebo­erne i passiv­hu­sene opnår en attrak­tiv ener­gibe­spa­relse på hele 63 % sammen­lig­net med et dansk gennem­snits­for­brug for boli­ger i samme størrelse.

Det ener­gi­ef­fek­tive design fører ikke bare til lave ener­gi­ud­gif­ter, men også et inde­klima efter den høje­ste kvali­tet (Passiv­hus Plus og Premium).

Fjordudsigten 8 | Bjerg Arkitektur
Fjordudsigten 10 | Bjerg Arkitektur
Fjordudsigten 12 | Bjerg Arkitektur

VI DESIG­NER MED ØJE FOR FREM­TI­DENS KLIMAKONSEKVENSER 

Boli­gerne er en del af Natur­by­de­len ”Ring­kø­bing K”, som fulden­der en del af et nyt frem­tids­sik­ret bolig­om­råde på 84 hektar med i alt 1000 boli­ger. Bebyg­gel­sen er udfor­met med tæt kontakt til det domi­ne­rende eng- og kyst­land­skab ved Ring­kø­bing Fjord.

BJERG har lavet klima­til­pas­ning med design for 100 års skybrud­s­sik­ring. Vi har arbej­det med et LAR klimapro­jekt på over­fla­den. LAR regn­vand­ska­na­ler træk­ker den vilde natur ind mellem bebyg­gel­sen, og gør det samti­dig muligt at klima­sikre bebyg­gel­sen. Regn­vand­ska­na­lerne dimen­sio­ne­res med det natur­lige terræn.