Przed­szkole w Podko­wie Leśnej

NAGRADZANY ZRÓWNOWAŻONY BUDYNEK

Hvornår: 

2021

Hvor:

Podkowa Leśna

Areal:

1452 m2

Bygherre:

Podkowa Leśna Kommune

W 2022 roku zdoby­li­śmy nagrodę PLGBC Green Buil­ding Award za Przed­szkole w Podko­wie Leśnej Nagroda za najlep­szy budy­nek niecertyfikowany.

W projek­cie zasto­so­wa­li­śmy zasady projek­to­wa­nia budyn­ków pasyw­nych. Budy­nek charak­te­ry­zuje się opty­ma­li­za­cją ener­ge­tyczną, pasyw­nymi zyskami ciepła, odzy­skiem ciepła i prze­my­ślaną konstruk­cją fasady zopty­ma­li­zo­waną pod kątem pozy­ski­wa­nia ener­gii słonecz­nej. Fasada dosto­so­wana jest do krajo­brazu otocze­nia. Sercem budynku jest zielone atrium. Przed­szkole ma powierzch­nię 1452 m² i składa się z 7 sal.

Tworząc prze­strzeń skupi­li­śmy się na tworze­niu atrak­cyj­nej prze­strzeni do zabawy, rozwoju społecz­no­ści i dostępu do natury. Zaspo­ko­jone są zarówno potrzeby dzieci, jak i personelu.

Przedszkole w Podkowie Leśnej 1 | Bjerg Arkitektur
Przedszkole w Podkowie Leśnej 3 | Bjerg Arkitektur
Przedszkole w Podkowie Leśnej 5 | Bjerg Arkitektur