Korsvol­l­hal­len

STORT TRÆBYGGERI I OSLO

Hvornår: 

2022

Hvor:

Korsvoll, Oslo

Areal:

4000 m2

Bygherre:

Oslobygg KF

Til glæde for en masse voksne og børn i Korsvoll nær Oslo er et nyt lokalt og længe ventet samlings­sted åbnet. Huset på knap 4000 kvm summer af liv. Her er både spor­t­shal, møde­fa­ci­li­te­ter, forsam­ling­slo­kale og børne­have. Det har været rigtig spæn­dende at være med til at skabe et sted med mange forskel­lige muli­ghe­der under samme tag og indtænke forskel­lige brugere og behov.

Huset er desi­gnet, så det passer godt ind i områdets bebyg­gelse. Det har en enkel, moderne og mørk træfa­cade. Indven­dig giver den karak­te­ri­sti­ske bærende konstruk­tion i massiv træ iden­ti­tet til byggeriet.

Der er skabt en god sammen­hæng mellem husets forskel­lige funk­tio­ner. I børne­ha­ven er der lagt vægt på en over­sku­elig og flek­si­bel orga­ni­se­ring. Man kan afskærme rum og skabe forskel­lige zoner alt efter akti­vi­tet. I desi­gnet er både børne­nes og pæda­go­ger­nes behov indtænkt, så alle får en tryg hverdag.

Korsvollhallen 1 | Bjerg Arkitektur

TRÆBYG­GERI MED LAVT CO2-AFTRYK

BJERG blev bl.a. udvalgt som arki­tekt og- bære­dyg­ti­ghed­sråd­gi­ver, fordi vi kunne leve op til bygher­rens høje prio­ri­te­ring af bære­dyg­ti­ghed.
Det multi­funk­tio­nelle hus er desi­gnet efter Passi­vhus prin­cip­perne. Ved at vælge miljøven­lige mate­ria­ler som bl.a. massi­vtræ (CLT) er CO2-udslip­pet redu­ce­ret med 25% sammen­li­gnet med en lignende bygning. 

Udover at mate­ria­lerne nedbrin­ger CO2-aftryk­ket væsen­tligt, medvir­ker de også til et sundt inde­klima og en god akustik. BJERG har udført LCA (livscy­klu­svur­de­ring) på projek­tet. Det grønne tag med sedum opta­ger en stor del af regnvan­det og afla­ster dermed kloaksystemet.

Korsvollhallen 3 | Bjerg Arkitektur
Billede af Torris Kaul Varøystrand
Korsvollhallen 5 | Bjerg Arkitektur
Billede af Torris Kaul Varøystrand
Korsvollhallen 7 | Bjerg Arkitektur
Billede af Tove Lauluten
Korsvollhallen 9 | Bjerg Arkitektur
Billede af Torris Kaul Varøystrand
Korsvollhallen 11 | Bjerg Arkitektur
Billede af Tove Lauluten