Karo­li­ne­lun­den

DANMARKS FØRSTE DGNB PLATIN BØRNEHAVE

Hvornår: 

2017

Hvor:

Aalborg

Areal:

850 m2

Bygherre:

Aalborg Kommune

Børne­ha­ven Karo­li­ne­lund er Danmarks første børne­hus med DGNB Platin. Det er den højeste stan­dard inden for certi­fi­ce­rings­sys­te­met, og bygge­riet lever derfor op til en lang række krite­rier inden for bære­dyg­tig­hed – bl.a. i forhold til energi­op­ti­me­ring, lang leve­tid, total­øko­nomi og materialer.

Børne­ha­vens konstruk­tion og facade er opført i træ, og har grønt tag, hvil­ket under­stre­ger bygge­ri­ets form­sprog, hvor over­gan­gen mellem ude og inde udvis­kes. Børne­ha­ven til 99 børn er opdelt i tre hoved­vo­lu­me­ner: to stor­grup­per og en service­kerne med perso­nale­fa­ci­li­te­ter. I centrum er et stort fælles­rum place­ret med direkte og visuel forbin­delse til udea­rea­lerne med grønne øer til leg og læring.

Karolinelunden 1 | Bjerg Arkitektur

Børne­ha­ven Karo­li­ne­lund er belig­gende i Aalborg Centrum i bypar­ken “Karo­li­ne­lund”. Bygnin­gens mate­ria­ler og form medvir­ker til, at børne­ha­ven falder natur­ligt ind i omgi­vel­serne. Afhæn­gigt af hvor man betrag­ter faca­den fra, får man et fors­kel­ligt udtryk, hvil­ket giver et legende udtryk til bygningen.

Karolinelunden 3 | Bjerg Arkitektur
Maria Bjerg Nørkjær

“Den grund­læggende tanke, som ligger i projek­tets arki­tek­tur, er, at en børne­have i sagens natur er et af livets første udvik­lingscentre, hvor grund­ste­nen til vores opvækst, social inter­ak­tion og læring lægges. Derfor tror vi på, at god arki­tek­tur til børn skaber rum, som er udford­rende, levende og fyldt med opford­rin­ger til leg og udvik­ling – og lige­le­des giver plads til stil­hed og fordybelse.”

Maria Bjerg Nørkjær, arkitekt

SITUA­TION­SPLAN AF LARK

Karolinelunden 6 | Bjerg Arkitektur
grafisk afbildning af bygningernes forhold til hinanden
Karolinelunden 9 | Bjerg Arkitektur
Karolinelunden 11 | Bjerg Arkitektur

Karolinelunden 13 | Bjerg Arkitektur

ARKI­TEK­TO­NISK HOVEDGREB

Karolinelunden 15 | Bjerg Arkitektur

Formgivningen af børnehaven udspringer af hhv. ønsket om en stærk, ubrudt relation til byparken Karolinelund og kravet om etablering af en støjvold mod trafikken. Det arkitektoniske hovedgreb er en modulering af terrænet fra flade til rum, hvor dele af landskabet trykkes ned og andre trækkes op. Der er arbejdet med oplevelsesrum i flere niveauer. Bakkelandet møder både fysisk og i overført betydning børnene i øjenhøjde. Børnene får et nyt rumligt perspektiv og niveauspringene er med til at skabe et inspirerende og varieret lege- og læringsmiljø, hvor kroppen tages med på opdagelse.

Karolinelunden 17 | Bjerg Arkitektur
Karolinelunden 19 | Bjerg Arkitektur

PLADS TL HVERDAGEN

Arki­tek­tu­ren er desig­net til at tage hensyn til børnene og deres leg – frem for at børnene skal tage hensyn til bygnin­gen i deres leg. Rammerne er flek­sible, så der skabes plads til både små og store fællesska­ber. Indret­nin­gen giver både mulig­hed for spon­tan leg og mere plan­lagte lærings­ak­ti­vi­te­ter med fokus på bære­dyg­tige tiltag i form af læring om energi, økologi, cyklus­ser m.m.

Karolinelunden 21 | Bjerg Arkitektur
Karolinelunden 23 | Bjerg Arkitektur