DGNB-CERTI­FI­CE­RING

HVAD ER DGNB? 

Et bygge­ris bære­dyg­tig­heds­niveau kan doku­men­te­res med et certi­fi­ce­rings­sys­tem – bl.a. DGNB. Det er en aner­kendt certi­fi­ce­rings­ord­ning, der evalu­erer og vurde­rer bygnin­gers bære­dyg­tig­hed på flere niveauer. DGNB-certi­fi­ce­rin­gen er base­ret på en omfat­tende vurde­ring af en række krite­rier inden for miljø­mæs­sig, social og økono­misk kvali­tet. Som rådgi­ver er det vores ansvar at doku­men­tere disse. 

En DGNB-certi­fi­ce­ring kan opnås på fors­kel­lige niveauer; sølv, guld eller platin, og kan derud­over følges af særlige udmær­kel­ser i form af DGNB-Hjerte, DGNB-Planet og DGNB-Diamant.

DGNB-certi­fi­ce­rin­gen giver ikke kun vores kunder en trovær­dig måle­stok for hensyn til bl.a. miljø og klima. Det giver også et kvali­tets­stem­pel og sikrer lang­sig­tede økono­miske fordele. 

HVOR­FOR VÆLGE BJERG SOM DGNB-KONSULENT? 

Vi har i flere år arbej­det med DGNB og agerer både som DGNB-Konsu­lent og DGNB-Audi­tor. Vores første DGNB projekt var Børne­ha­ven Karo­li­ne­lund, der er Danmarks første DGNB-Platin Børnehave. 

Hos BJERG går vi op i at være syste­ma­tiske, målret­tede og infor­me­rende, når vi vare­ta­ger et DGNB-forløb. Vi prio­ri­te­rer at imple­men­tere DGNB fra et tidligt stadie i projekt­for­lø­bet og følger det konti­nu­er­ligt til den ende­lige certi­fi­ce­ring efter bygge­riet er opført. På den måde kan vi hele tiden vurdere den effekt, vores design­valg har for DGNB-resul­ta­tet. Vi er samti­dig dygtige til ikke at gå på kompro­mis med den arki­tek­to­niske kvali­tet og funk­tio­na­li­tet undervejs. 

Vi har ud fra vores erfa­ring udvik­let et styrings­værktøj, der gør doku­men­ta­tion­sp­roces­sen nemmere for alle involve­rede parter. Her er det nemlig tyde­ligt, hvil­ken rolle både arki­tekt, inge­niør og entre­pre­nør har i mate­rial­eind­sam­ling. På den måde får vi et godt samar­bejde i teamet med klare kommu­ni­ka­tion­sveje, og vi sikrer os, at vi kan levere det ønskede DGNB-resul­tat til bygherre. 

KONTAKT OS

Kontakt os, ufor­plig­tende, for at høre mere om, hvor­dan vi kan hjælpe dig med dine bære­dyg­tig­heds­mål, og hvad der skal for at opnå DGNB-certi­fi­ce­ring til dit næste bygge­pro­jekt. Både reno­ve­rings­pro­jek­ter og nybyg kan DGNB-certificeres.

DGNB-CERTIFICERING 5 | Bjerg Arkitektur
Søren Dietz, DGNB-Konsu­lent og Audi­tor
+45 29 45 28 54
sd@bjerg.nu
DGNB-CERTIFICERING 7 | Bjerg Arkitektur
Sofie Maj Ander­sen, DGNB-Konsu­lent
 +45 31 45 90 42
sma@bjerg.nu