Land­bo­N­ord

Kontorudvidelse

Hvornår: 

Igangværende

Hvor:

Brønderslev

Areal:

2000 m2

Bygherre:

LandboNord

Land­bo­N­ords kontor i Brøn­der­s­lev udvi­des og trans­for­mers i takt med firma­ets vækst. Bygnin­gen bygges og trans­for­mers med bære­dyg­tige stra­te­gier, når det gælder mate­ri­a­ler samt stra­te­gier for ener­giop­ti­me­ring og ‑produk­tion. Projek­tet forven­tes, at blive certi­fi­ce­ret til DGNB Guld.

Faca­den beklæ­des med træ. Der laves store vindu­es­par­tier, så brugerne får rige­lig natur­lig belys­ning – både fordi det påvir­ker os posi­tivt, men samti­dig redu­ce­rer ener­gi­for­bru­get til kunstig belys­ning. Regn­vand bliver genbrugt gennem LAR-anlæg, og solens strå­ler bliver omdan­net til energi gennem solcel­le­an­læg. Ener­gien bruges til bygnin­gens drift og i lade­stan­dere til biler, så medar­bej­dere og gæster får mulig­hed for at oplade deres elbil ved besøg hos LandboNord.

Tilbyg­nin­gen skaber rum til medar­bej­derne og samar­bejds­part­nere i moderne rammer – tilpas­set nuti­dens behov og ønsker.

LandboNord 1 | Bjerg Arkitektur
LandboNord 3 | Bjerg Arkitektur
LandboNord 5 | Bjerg Arkitektur