Land­bo­N­ord

KONTORUDVIDELSE

Hvornår: 

Igangværende

Hvor:

Brønderslev

Areal:

2000 m2

Bygherre:

LandboNord

BJERG har været total­rå­d­gi­ver på et omfat­tende kontor­byg­geri til den nord­jy­ske virk­som­hed Land­bo­N­ord. Projek­tet omhand­ler en tilbyg­ning og moder­ni­se­ring af deres domi­cil i Brøn­der­s­lev. Et projekt på ca. 2500 m².
Med et ønske om nogle mere moderne konto­ra­re­a­ler har vi, med afsæt i DGNB Guld og Passiv­hus prin­cip­perne, desig­net åbne, sunde og ener­giop­ti­me­rede rammer. Hele projek­tet er karak­te­ri­se­ret ved en bære­dyg­tig tankegang:
– Vi bruger robu­ste og CO2-redu­ce­rende mate­ri­a­ler – f.eks. træ.
– Vi frem­mer biodi­ver­si­te­ten og skaber nærhed til natu­ren ved at arbejde med uberørte area­ler og LAR.
– Vi redu­ce­rer ener­gibe­ho­vet og sikrer en billi­gere drift.
– Vi sætter trivs­len og den gode arbejds­plads i centrum med bl.a. lyse, åbne og funk­tio­nelle rum.

Bygge­riet er efter planen færdigt i somme­ren 2024.
Projek­tet er lavet i samar­bejde med A/S Trigon, KP Projekt, Lønborg Rådgi­vende Inge­ni­ø­rer og Møller & Jakob­sen Rådgi­vende Ingeniører.

LandboNord 1 | Bjerg Arkitektur
LandboNord 3 | Bjerg Arkitektur
LandboNord 5 | Bjerg Arkitektur