NY VIDEO

Hvor­dan bygger vi så klima- og energi­ef­fek­tivt som mulig?

Det sosiale bolig­pro­sjek­tet “Fjord­ud­sig­ten” er vårt syn på frem­ti­dens byggevirksomhet. 

Hør part­ner og arki­tekt Maria fortelle om vår designtilnærming. 

NY VIDEO 1 | Bjerg Arkitektur

Det finnes ingen raske løsnin­ger når det gjel­der bære­kraf­tig arki­tek­tur. Men på den annen side er det heller ikke en umulig oppgave. 

Vi er spesi­elt stolte av prosjek­tet fordi:

- Det er en av de bygnin­gene i Danmark som har lavest karbon­av­trykk med 3,1 kg CO2/m2/år.
- Boli­gene er nesten selv­for­synte med energi.
- Det er skapt økt biolo­gisk mang­fold og klima­sik­ring av området. 

Kos deg med de vakre bildene fra Nature Neigh­bour­hood i Ring­kø­bing.

Videoen er produ­sert av JOKR Media.