ØGET FOKUS PÅ BRANDSIKKERHED

Bered­ska­bet har de sene­ste to år øget deres kontrol af brand­sik­ker­he­den i forbin­delse med den nyeste bekendtgørelse. 

Flere bygnings­e­jere har enten alle­rede haft brand­syn og dermed måske fået påbud fra bered­ska­bet, eller er på vej til at få besøg fra bered­ska­bet. Og andre vil bare gerne på forhånd være sikre på, at de opfyl­der brandkravene. 

Det er her, vi træder ind med tilbud om udar­bej­delse af brand- og evaku­e­rings­pla­ner samt pladsfordelingsplaner. 

Uanset projek­tets stør­relse og type er vores erfarne brand­team klar til at hjælpe med skræd­der­sy­ede løsnin­ger, der ikke kun opfyl­der lovgiv­nin­gens krav, men også beskri­ver de  forhold, som sikrer bygnin­gen fremad­ret­tet for opti­mal sikker­hed og funktionalitet. 

Lige nu udfø­rer vores bran­d­eks­per­ter bl.a. rådgiv­ning for Hjør­ring Gymna­sium, Hjal­lerup Skole og Hjal­lerup Kulturhus. 

Skal du også være sikker på, at din bygning, arbejds­plads eller bygge­pro­jekt lever op til lovkravene?

Kontakt Ole – så vurde­rer vi, helt ufor­plig­tende, sagen og laver et tilbud:

+45 61 73 54 54 eller op@bjerg.nu.

Udover oven­stå­ende giver vi også gerne tilbud på udar­bej­delse af brand­do­ku­men­ta­tion i BK2 ifm. ansøg­ning om bygge­til­la­delse. 

Læs mere om vores bran­d­rå­d­giv­ning her.

ØGET FOKUS PÅ BRANDSIKKERHED 1 | Bjerg Arkitektur
Hjør­ring Gymnasium