TRANS­FOR­MA­TION AF J.P. JACOB­SEN CENTRET

Fra shop­ping­cen­ter til erhvervslo­ka­ler.

For 15 år siden tegnede vi J. P. Jacob­sen Shop­ping­cen­ter i Thisted, og nu er vi tilbage.

Beho­vene har nemlig ændret sig, så butik­kerne på førstesa­len skal trans­for­me­res til konto­rer og servi­ce­for­mål. På 2. sal skal der etab­le­res flere lejlig­he­der og perso­na­le­fa­ci­li­te­ter.

Vi har været opta­get af, hvor­dan vi med en ændret indret­ning, mere lysind­fald og imøde­kom­mende mate­ri­a­ler kan trans­for­mere centret, så omgi­vel­serne vil passe til det nye formål og ikke mindst inspi­rere de kommende erhvervs­dri­vende lejere.

Der kommer f.eks. en atri­um­gård for at få mere lys og luft ind. Faca­derne bliver også opgra­de­ret. Både for at opnå et markant bedre lysind­fald til de nye funk­tio­ner og ener­giop­ti­mere bygnin­gen.

I Nord­jy­ske kan du læse mere om projek­tet.

Vi glæder os til løbende at vise mere fra Thisteds nye og spæn­dende shop­ping- og erhvervscenter.

TRANSFORMATION AF J.P. JACOBSEN CENTRET 1 | Bjerg Arkitektur
TRANSFORMATION AF J.P. JACOBSEN CENTRET 3 | Bjerg Arkitektur