Børne­hu­set Svanen

DGNB-GULD

Hvornår: 

2022

Hvor:

Hjørring

Areal:

2.000 m2

Bygherre:

Hjørring Kommune

Børne­hu­set Svanen i Hjør­ring danner ramme om en tryg hver­dag for ca. 185 vugge­stue- og børne­ha­vebørn, 40 medar­bej­dere og børn tilknyt­tet speci­a­l­af­snit­tet Viben. Børne­hu­set giver plads til det nære i det store med mulig­hed for, at børnene kan lære og lege i mindre grup­per – både inde og ude på legepladsen.

Bære­dyg­tig­hed spil­ler en central rolle i hele proces­sen. Bygge­riet er præcer­ti­fi­ce­ret til DGNB Guld, og det er et lave­ner­gibyg­geri med fokus på cirku­lær økonomi – bl.a. indar­bej­des genbrugs­tegl, og kælde­ren fra Ungdoms­sko­len Godt­håb, der tidli­gere lå på grun­den, genbru­ges i et vist omfang.

Børnehuset Svanen 1 | Bjerg Arkitektur

DET SMÅ I DET STORE

For at sikre overskuelighed for forældre og børn har vi arbejdet ud fra tanken om: ”det små i det store”. Bygningens fysiske udformning understøtter, at børnehuset i forældre- og børneperspektivet er opdelt i to afdelinger, men med én fælles ledelse, én samlet personalegruppe og ét fælles værdigrundlag.
Bygningen er placeret i den nord-østlige del af matriklen med en buet L-bygning. som fordeler sig på to forskudte etager, der tilpasser sig det stigende terræn på grunden.

Fælles­a­re­a­ler foku­se­res omkring en fælles akse gennem etagerne, der giver adgang til de forskel­lige niveauer.
Med forank­ring i Hjør­ring Kommu­nes Dagtil­bud­spo­li­tik om at alle børn er en del af et udvik­lende miljø med fokus på læring, triv­sel og dannelse, har BJERG som total­rå­d­gi­ver et tæt samar­bejde med kommu­nen, pæda­go­ger og forældrerepræsentanter.

Børnehuset Svanen 3 | Bjerg Arkitektur
Børnehuset Svanen 5 | Bjerg Arkitektur
Børnehuset Svanen 7 | Bjerg Arkitektur
Børnehuset Svanen 9 | Bjerg Arkitektur