Hjør­ring Børnehus

DGNB-GULD

Hvornår: 

2022

Hvor:

Hjørring

Areal:

2.000 m2

Bygherre:

Hjørring Kommune

Hjørring Børnehus skal fra oktober 2022 danne ramme om en tryg hverdag for ca. 185 vuggestue- og børnehavebørn, 40 medarbejdere og børn tilknyttet specialafsnittet Viben. Børnehuset giver plads til det nære i det store med mulighed for, at børnene kan
lære og lege i mindre grupper - både inde og ude på legepladsen.

Bæredygtighed spiller en central rolle i hele processen. Byggeriet er præcertificeret til DGNB Guld, og det er et lavenergibyggeri med fokus på cirkulær økonomi - bl.a. indarbejdes genbrugstegl, og kælderen fra Ungdomsskolen Godthåb, der tidligere lå på grunden, genbruges i et vist omfang.

Hjørring Børnehus 1 | Bjerg Arkitektur

DET SMÅ I DET STORE

For at sikre overskuelighed for forældre og børn har vi arbejdet ud fra tanken om: ”det små i det store”. Bygningens fysiske udformning understøtter, at børnehuset i forældre- og børneperspektivet er opdelt i to afdelinger, men med én fælles ledelse, én samlet personalegruppe og ét fælles værdigrundlag.
Bygningen placeres i den nord-østlige del af matriklen med en buet L-bygning. som fordeler sig på to forskudte etager, der tilpasser sig det stigende terræn på grunden.

Fælles­a­re­a­ler foku­se­res omkring en fælles akse gennem etagerne, der giver adgang til de forskel­lige niveauer.
Med forank­ring i Hjør­ring Kommu­nes Dagtil­bud­spo­li­tik om at alle børn er en del af i et udvik­lende miljø med fokus på læring, triv­sel og dannelse, har BJERG som total­rå­d­gi­ver et tæt samar­bejde med kommu­nen, pæda­go­ger og forældrerepræsentanter.

Hjørring Børnehus 3 | Bjerg Arkitektur