BJERG PÅ COP28

Det er en stor ære, at vores projekt ‘Fjor­dud­sig­ten’ når helt til Dubai, og i går blev omtalt på COP28. 

Omta­len kom i forbin­delse med den inter­na­tio­nale konkur­rence “Green Solu­tions Awards” arran­ge­ret af Construction21, hvor det almene bolig­byg­geri fik en 2. plads i kate­go­rien “Health & Comfort”.

Det er en stor moti­va­tion for at blive ved med at dedi­kere os til at under­søge og udføre innova­tive og bære­dyg­tige løsnin­ger i byggeriet. 

Juryen lægger vægt på, at vi fra start i projek­tet har desig­net løsnin­ger, der skal tage hensyn til bebo­e­rens komfort – bl.a. i forhold til lys, luft og inde-ude relationer. 

De poin­te­rer også værdien i, at der er anvendt få tekno­lo­gier i boli­gerne, og at der ikke er brug for radiatorer. 

Sagt på godt nord­jysk, er vi da lidt stolte over, at desig­net bag Fjor­dud­sig­ten bliver hyldet på COP28!

BJERG PÅ COP28 1 | Bjerg Arkitektur