DANMARKS MEST KLIMA­VEN­LIGE OPFØRTE BYGGERI

Ny publi­ka­tion fra BUILD, Aalborg Univer­si­tet, kort­læg­ger 25 best practi­ces bygge­rier målt i forhold til klimaaf­tryk. Nybyg­ge­riet ‘Fjor­dud­sig­ten’ i Ring­kø­bing K har det lave­ste CO2-aftryk for færdig­byg­gede boli­ger, og ligger langt under græn­se­vær­dien i det offi­ci­elle bygningsreglement. 

Hvor­dan er det muligt at bygge alment bolig­byg­geri langt mere klima­ven­ligt, end reglerne foreskriver? 

Vi vil med Fjor­dud­sig­ten gerne vise, at det ikke behø­ver være kompli­ce­ret.
Men der er alli­ge­vel nogle prin­cip­per, hvor projek­tet skil­ler sig ud i forhold til andre byggerier. 

Et skær­pet fokus på ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet fra start spil­ler en afgø­rende rolle for CO2-bespa­rel­sen. Mange nybyg­ge­rier har som ambi­tion at spare på ener­gien. Ved Fjor­dud­sig­ten er vi gået step­pet videre, så bygge­riet produ­ce­rer mere energi, end det forbru­ger. Boli­ger­nes konstruk­tion og design gør nemlig, at beho­vet for at få tilført varme og energi er redu­ce­ret markant. Derfor er projek­tet også det eneste i rappor­ten med et nega­tivt CO2-aftryk for selve drif­ten.
Ener­giop­ti­me­rin­gen fører altså ikke bare til et lavere CO2-aftryk men også meget lavere ener­gi­ud­gif­ter og et inde­klima efter den høje­ste kvali­tet (Passiv­hus plus og premium).

DANMARKS MEST KLIMAVENLIGE OPFØRTE BYGGERI 1 | Bjerg Arkitektur

Byg klimaklogt med passiv­hus-design
De 80 almene boli­ger er desig­net ud fra Passiv­hus Plus stan­dar­den, som kan sidestil­les med ultra­la­ve­ner­gi­huse. Vi bruger bety­de­ligt mere isole­ring end reglerne fore­skri­ver, bygger kompakt for at mind­ske over­flade og dermed varme­tab og arbej­der med orien­te­ring af vinduer for opti­mal udnyt­telse af sol og dags­lys. Tilta­gene bidra­ger til at vi helt kan undgå konven­tio­nelle varme­sy­ste­mer som radi­a­to­rer. Selvom vi bruger lidt mere mate­ri­ale på isole­ring, koster det ikke mere CO2, når vi måler på livs­ti­den. Det koster heller ikke mere økono­misk pr. kvadratmeter.

Klog brug af tømmer og masser af glasuld
Til etage­bo­li­gerne er der brugt velkendte mate­ri­a­ler. De er bygget op omkring et træske­let. Faca­den består af naturski­fer og træ, mens isole­rin­gen er af glasuld med en gena­ven­del­ses­grad på 75%.

Med tanke på ikke at over­ud­nytte vores skov­res­sour­cer, bruger vi, modsat flere af de andre projek­ter fra publi­ka­tio­nen, kun træba­se­rede mate­ri­a­ler i det omfang, der er nødven­digt for at opnå reduk­tion af varme­be­ho­vet til Passiv­hus plus energi standard.

Boli­ger­nes lave varme- og ener­gibe­hov bliver dækket af solcel­ler, der har et såkaldt flow­bat­teri, der lagrer over­skud­s­strøm. Deru­d­over er boli­gerne forsy­net med et kompakt anlæg med inte­gre­ret venti­la­tions­an­læg og varme­pumpe. Anlæg­get udnyt­ter rumover­skud­s­varme til varmtvand­spro­duk­tion, og varme­pum­pen over­fø­rer energi til varm­luft som den primære ener­gikilde til rumopvarmning.

Klimaaf­tryk­ket for ‘Fjor­dud­sig­ten’ lyder på 3,07 kg CO2e/m2/år. Det vil sige en reduk­tion på 75% i forhold til de nye 2023 klima­krav fra bygnings­reg­le­men­tet, hvor græn­se­vær­dien er 12 kg. Beteg­nel­sen kg/CO2e/m2/år dækker over klimapå­virk­ning i et livs­cy­klus­per­spek­tiv. Med andre ord, den belast­ning som bygge­riet, mate­ri­a­lerne, drif­ten af boli­gen i 50 år og bort­skaf­fel­sen koster klimaet. 

DANMARKS MEST KLIMAVENLIGE OPFØRTE BYGGERI 3 | Bjerg Arkitektur