FREM­TIDS­SIK­RET ENER­GI­EF­FEK­TIV RENOVE­RING FOR FORSVARET

BJERG Arki­tek­tur har stået for at frem­tids­sikre og ener­gi­ef­fek­ti­vi­sere admi­ni­stra­tions­byg­nin­ger for Forsva­ret ved Flåde­sta­tion Frederikshavn. 

Et rart og sundt inde­klima er vigtigt på en arbejds­plads, hvor vi bruger mange af døgnets timer. 

Flåde­sta­tio­nens gamle konstruk­tion havde kulde­broer med kondens­ri­siko og kolde indven­dige over­fla­der samt træk­ge­ner. Efter opti­me­ring af klima­skær­men er den indven­dige over­fla­de­tem­pe­ra­tur øget, så der ikke længere opstår kondens og kuldenedfald.

Klima­skær­men er desig­net ud fra ZEB ener­gi­ef­fek­ti­vi­tets­stan­dard og Passiv­hus prin­cip­perne, og Forsva­ret har nu fået en bygning med lavere ener­gi­for­brug, forbed­ret drifts­ø­ko­nomi, mindre miljø­be­last­ning og et rarere indeklima.

Frem­tids­sik­ring af en bygnings­masse skal hver gang levere denne ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet for, at det samlede 2030 mål om 70% CO2-reduk­tion er reali­stisk. Derfor viser projek­tet for Forsva­ret, i al sin enkelt­hed, vejen for rigtig mange tilsva­rende bygnin­ger opført i samme årrække. De kommende EU-stram­nin­ger for renove­ring af bygnings­mas­sen baner forhå­bent­lig vejen for lignende energirenoveringsprojekter.

Projek­tet er en del af Forsva­rets Ramme­af­tale og bliver afslut­tet i løbet af somme­ren 2023.

FREMTIDSSIKRET ENERGIEFFEKTIV RENOVERING FOR FORSVARET 1 | Bjerg Arkitektur