BAGGE­SENSKO­LEN

PROFILÆNDRING OG ENERGIRENOVERING

Hvornår: 

2014

Hvor:

Korsør

Bygherre:

Slagelse Kommune

Bagge­sensko­len i Korsør by har fået en profilæn­dring med en ny farve­strå­lende faca­de­be­klæd­ning i varme, sprag­lede farver på skolens ellers triste beton­til­byg­ning fra 60´erne. Den farve­rige nye facade bygger såle­des bro til skolens origi­nale rødstens­byg­nin­ger fra 1883. Bygnin­gen, som kan ses fra flere sider, over­strå­ler den mere anonyme købstads­ar­ki­tek­tur og bliver nærmest et vartegn i bybilledet.

Formå­let med ændrin­gen har, ud over at bryde med den oprin­de­lige facade, været at total­renovere skolen, så ener­gi­for­bru­get ender i nærhe­den af et passiv­hus. Venti­la­tions­sy­ste­met er udskif­tet, faca­derne isole­ret og ombe­klædt, taget er renove­ret, og der er etab­le­ret solcel­le­an­læg. En omfat­tende renove­ring af Bagge­sensko­len har ført til, at skolen næsten over­hol­der ener­gi­stan­dar­der som et passiv­hus. Det er ikke kun eleverne, der kan glæde sig over et bedre inde­klima. Også Slagelse Kommune glæder sig over store drifts- og energibesparelser.

Bagge­sensko­len var nomi­ne­ret til Slagelse Kommu­nes bygnings­præ­mi­e­ring 2014 samt til Renover­pri­sen 2015.

BAGGESENSKOLEN 1 | Bjerg Arkitektur
BAGGESENSKOLEN 3 | Bjerg Arkitektur
BAGGESENSKOLEN 5 | Bjerg Arkitektur