Jonslun­den Børnehus

LAVENERGIBYGGERI

Hvornår: 

2021

Hvor:

Slagelse

Areal:

1080 m2

Bygherre:

Slagelse Kommune

Jonslunden er en bæredygtig, aldersintegreret daginstitution for 120 børn (0-6 år) med et bruttoetageareal på cirka 1080 m² og en grund på 5.490 m². I tæt samarbejde med brugerne har vi udviklet et ambitiøst og nytænkende børnebyggeri.

Rummene og indretningen er designet, så børnene har mange forskellige muligheder for aktiviteter tilpasset deres udviklingstrin. Den fleksible indretning tilgodeser også de ansattes behov og nærvær mellem barn og voksen.

Jonslunden Børnehus 1 | Bjerg Arkitektur

Trygge og lære­rige rammer

Jonslun­dens fokus på krop­pens betyd­ning, natu­ren, bære­dyg­tig­hed og fælles­ska­ber afspej­ler sig i udform­nin­gen af de fysi­ske og æste­ti­ske rum. Det bety­der, at der set fra både et børne- og voksen­per­spek­tiv er en tyde­lig­hed i, hvad man kan hvor.
Lærings­mil­jø­erne inde­hol­der en vari­a­tion og tilsam­men skaber de et

sammen­hæn­gende funk­tio­nelt og æste­tisk helheds­ind­tryk. Inden­dørs
danner huset rammerne for et sundt inde­klima med dags­lys og udendø
indby­der legezo­ner og natu­ren til læring og leg.

Jonslunden Børnehus 3 | Bjerg Arkitektur
Jonslunden Børnehus 5 | Bjerg Arkitektur