Nord­lun­dens Idrætshus

LAVENERGIBYGGERI

Hvornår: 

2021

Hvor:

Slagelse

Areal:

1080 m2

Bygherre:

Slagelse Kommune

Nord­lun­dens Idræts­hus er en bære­dyg­tig, alders­in­te­gre­ret dagin­sti­tu­tion for 120 børn (0–6 år) med et brut­to­etage­areal på cirka 1080 m² og en grund på 5.490 m². I tæt samar­bejde med brugerne har vi udvik­let et ambi­tiøst og nytæn­kende børnebyggeri.

Rummene og indret­nin­gen er desig­net, så børnene har mange fors­kel­lige mulig­he­der for akti­vi­te­ter tilpas­set deres udvik­lings­trin. Den flek­sible indret­ning tilgode­ser også de ansat­tes behov og nærvær mellem barn og voksen.

Nordlundens Idrætshus 1 | Bjerg Arkitektur

Trygge og lære­rige rammer

Nord­lun­dens Idræts­hus fokus på krop­pens betyd­ning, natu­ren, bære­dyg­tig­hed og fællesska­ber afspej­ler sig i udform­nin­gen af de fysiske og æste­tiske rum. Det bety­der, at der set fra både et børne- og voksen­per­spek­tiv er en tyde­lig­hed i, hvad man kan hvor.

Lærings­mil­jø­erne inde­hol­der en varia­tion og tilsam­men skaber de et sammen­hæn­gende funk­tio­nelt og æste­tisk helheds­ind­tryk. Inden­dørs danner huset rammerne for et sundt inde­klima med dags­lys, og uden­dørs indby­der legezo­ner og natu­ren til læring og leg.

Nordlundens Idrætshus 3 | Bjerg Arkitektur
Nordlundens Idrætshus 5 | Bjerg Arkitektur