BAGGE­SEN­SKO­LEN

PROFILÆNDRING OG ENERGIRENOVERING

Hvornår: 

2014

Hvor:

Korsør

Bygherre:

Slagelse Kommune

Bagge­sen­sko­len i Korsør by har fået en profi­læn­dring med en ny farve­strålende faca­de­be­klæd­ning i varme, spra­glede farver på skolens ellers triste beton­til­by­gning fra 60´erne. Den farve­rige nye facade bygger såle­des bro til skolens origi­nale rødstens­by­gnin­ger fra 1883. Bygnin­gen, som kan ses fra flere sider, over­stråler den mere anonyme købstad­sar­ki­tek­tur og bliver nærmest et vartegn i bybilledet.

Formålet med ændrin­gen har, ud over at bryde med den oprin­de­lige facade, været at total­re­no­vere skolen, så ener­gi­for­bru­get ender i nærhe­den af et passi­vhus. Venti­la­tions­sys­te­met er udski­ftet, faca­derne isole­ret og ombe­klædt, taget er reno­ve­ret, og der er etable­ret solcel­le­an­læg. En omfat­tende reno­ve­ring af Bagge­sen­sko­len har ført til, at skolen næsten over­hol­der ener­gi­stan­dar­der som et passi­vhus. Det er ikke kun eleverne, der kan glæde sig over et bedre inde­klima. Også Slagelse Kommune glæder sig over store drifts- og energibesparelser.

Bagge­sen­sko­len var nomi­ne­ret til Slagelse Kommu­nes bygning­spræmie­ring 2014 samt til Reno­ver­pri­sen 2015.

BAGGESENSKOLEN 1 | Bjerg Arkitektur
BAGGESENSKOLEN 3 | Bjerg Arkitektur
BAGGESENSKOLEN 5 | Bjerg Arkitektur