EUC Nord

DANMARKS FØRSTE PASSIVHUSSKOLE

Hvornår: 

2012

Hvor:

Hjørring

Areal:

1500 m2

Bygherre:

EUC Nord

Tilbyg­nin­gen til EUC Nord med HTX faci­li­te­ter er opført som Danmarks første passiv­hus­skole. Indled­nings­vis for projektop­start påvi­ste vi via totalø­ko­no­mi­ske bereg­nin­ger, at tilbyg­nin­gen kunne opfø­res efter passiv­husprin­cip­perne inden­for ramme­be­lø­bet grun­det de store driftsbesparelser.

I den arki­tek­to­ni­ske udform­ning er der arbej­det med tre volu­me­ner, der tilsam­men inde­hol­der seks under­vis­nings­lo­ka­ler. Én af loka­lerne kan deles op, hvil­ket giver en flek­si­bel brug af rummene. Imel­lem under­vis­nings­lo­ka­lerne er fælles­om­rå­derne belig­gende. Fælles­om­rå­derne er desig­net, så de kan benyt­tes i under­vis­nin­gen såvel som i pauserne. Fra hvert klas­se­lo­kale er der højt­sid­dende vinduer mod ganga­re­a­ler for at opti­mere dags­ly­sind­fald i ganga­re­a­ler, der lige­le­des er forsy­net med oven­lys orien­te­ret mod syd for at opti­mere solar­bi­drag i et ener­gi­mæs­sigt perspek­tiv. I bestræ­bel­serne efter opti­male akusti­ske forhold er der i den arki­tek­to­ni­ske udform­ning indar­bej­det forskel­lige akusti­ske forhold som en del af arki­tek­tu­ren. En ny hove­d­ind­gang giver sammen med tilbyg­nin­gen og ombyg­nin­gen et godt flow i den daglige brug af bygningen.

EUC Nord 1 | Bjerg Arkitektur
EUC Nord 3 | Bjerg Arkitektur
EUC Nord 5 | Bjerg Arkitektur