EUC Nord

DANMARKS FØRSTE PASSIVHUSSKOLE

Hvornår: 

2012

Hvor:

Hjørring

Areal:

1500 m2

Bygherre:

EUC Nord

Tilby­gnin­gen til EUC Nord med HTX faci­li­te­ter er opført som Danmarks første passi­vhus­skole. Indled­ning­svis for projek­top­start påvi­ste vi via tota­løko­no­mi­ske bere­gnin­ger, at tilby­gnin­gen kunne opføres efter passi­vhu­sprin­cip­perne inden­for ramme­be­løbet grun­det de store driftsbesparelser.

I den arki­tek­to­ni­ske udform­ning er der arbej­det med tre volu­me­ner, der tilsam­men inde­hol­der seks unde­rvi­sning­slo­ka­ler. Én af loka­lerne kan deles op, hvil­ket giver en flek­si­bel brug af rummene. Imel­lem unde­rvi­sning­slo­ka­lerne er fælle­som­råderne belig­gende. Fælle­som­råderne er desi­gnet, så de kan benyt­tes i unde­rvi­snin­gen såvel som i pauserne. Fra hvert klas­se­lo­kale er der højt­sid­dende vinduer mod ganga­re­aler for at opti­mere dagsly­sind­fald i ganga­re­aler, der lige­le­des er forsy­net med oven­lys orien­te­ret mod syd for at opti­mere solar­bi­drag i et ener­gi­mæs­sigt perspek­tiv. I bestræbel­serne efter opti­male akusti­ske forhold er der i den arki­tek­to­ni­ske udform­ning indar­bej­det forskel­lige akusti­ske forhold som en del af arki­tek­tu­ren. En ny hove­dind­gang giver sammen med tilby­gnin­gen og omby­gnin­gen et godt flow i den daglige brug af bygningen.

EUC Nord 1 | Bjerg Arkitektur
EUC Nord 3 | Bjerg Arkitektur
EUC Nord 5 | Bjerg Arkitektur