Green Instru­ments

ENERGIEFFEKTIVT KONTORBYGGERI

Hvornår: 

2020

Hvor:

Brønderslev

Areal:

1150 m2

Bygherre:

Green Instruments

Fra mørke og slidte kontorfaciliteter til lyse og sunde rammer. Green Instruments havde behov for en ny hovedbygning og ombygning af deres hovedsæde i Brønderslev. Som totalrådgiver har BJERG designet mere moderne og energioptimeret kontorarealer. Tilbygningen er designet efter passivhus-principperne med en kompakt bygningskrop i to plan. Med en stor sydvendt glasfacade er medarbejderne garanteret dagslys og den passive solvarme bliver udnyttet til opvarmning. Glasfacaden giver også medarbejdere og gæster mulighed for at nyde udsigten til det åbne land mod syd.

Green Instruments 1 | Bjerg Arkitektur

SYNLIG OG KLIMA­VEN­LIG TILBYGNING

”Som passiv­hus forven­ter vi, at konto­ret vil bidrage til opti­me­ring af energi og skabe et komforta­belt og givende resul­tat for både ansatte og klimaet. Vi forven­ter også, at den nye admi­ni­stra­tions­byg­ning vil bidrage til at cemen­tere Green Instru­ments’ tilste­de­væ­relse i lokal­sam­fun­det” lyder det fra Green Instru­ments direk­tør, Oluf Sigh.

Den nye tilbyg­ning med åbent kontormiljø funge­rer som visit­kort for virk­som­he­den ved at lade virk­som­he­den være meget mere synlig fra omfart­s­vejen mod syd. Ud over at være i to plan adskil­ler den nye tilbyg­ning sig visu­elt fra de de øvrige bygnin­ger, som huser produk­tion og lager, ved at have eter­nit beklædte faca­der. Den nye hove­d­ind­gang er marke­ret i beklæd­ning med en mørkere facadeplade.

Ved tilbyg­ning er der lagt vægt på at indpasse den nye bygning med de øvrige bygnin­ger, samti­dig med at den visu­elt vil tyde­lig­gøre deling mellem admi­ni­stra­tion og produk­tion over for især besøgende.

BJERG Arki­tek­tur har som total­rå­gier bl.a. stået for ener­gi­de­sign, bereg­nin­ger, mate­ri­a­le­valg, projek­te­ring i samar­bejde med entre­pre­nø­rer og tilsyn.

”Samar­bej­det med BJERG Arki­tek­tur har til dato været over­or­dent­ligt tilfreds­stil­lende. BJERG Arki­tek­tur har i alle hense­en­der været samar­bejds­vil­lige, lyttet til vores behov og indven­din­ger, og taget alle medar­bej­de­res ønsker i betragt­ning,” fortæl­ler Oluf Sigh.

Green Instruments 3 | Bjerg Arkitektur