Green Instru­ments

ENERGIEFFEKTIVT KONTORBYGGERI

Hvornår: 

2020

Hvor:

Brønderslev

Areal:

1150 m2

Bygherre:

Green Instruments

Fra mørke og slidte kontor­fa­ci­li­te­ter til lyse og sunde rammer. Green Instru­ments havde behov for en ny hoved­byg­ning og ombyg­ning af deres hoved­sæde i Brøn­der­s­lev. Som total­råd­gi­ver har BJERG desig­net mere moderne og energi­op­ti­me­ret kontor­area­ler. Tilbyg­nin­gen er desig­net efter passiv­hus-prin­cip­perne med en kompakt bygnings­krop i to plan. Med en stor sydvendt glas­fa­cade er medar­bej­derne garan­te­ret dags­lys og den passive solvarme bliver udnyt­tet til opvarm­ning. Glas­fa­ca­den giver også medar­bej­dere og gæster mulig­hed for at nyde udsig­ten til det åbne land mod syd.

Green Instruments 1 | Bjerg Arkitektur

SYNLIG OG KLIMAVEN­LIG TILBYGNING

”Som passiv­hus forven­ter vi, at konto­ret vil bidrage til opti­me­ring af energi og skabe et komfor­ta­belt og givende resul­tat for både ansatte og klimaet. Vi forven­ter også, at den nye admi­ni­stra­tion­s­byg­ning vil bidrage til at cemen­tere Green Instru­ments’ tilstede­væ­relse i lokal­sam­fun­det” lyder det fra Green Instru­ments direk­tør, Oluf Sigh.

Den nye tilbyg­ning med åbent kontor­miljø funge­rer som visit­kort for virk­som­he­den ved at lade virk­som­he­den være meget mere synlig fra omfartsve­jen mod syd. Ud over at være i to plan adskil­ler den nye tilbyg­ning sig visu­elt fra de de øvrige bygnin­ger, som huser produk­tion og lager, ved at have eter­nit beklædte faca­der. Den nye hoved­ind­gang er marke­ret i beklæd­ning med en mørkere facadeplade.

Ved tilbyg­ning er der lagt vægt på at indpasse den nye bygning med de øvrige bygnin­ger, samti­dig med at den visu­elt vil tyde­lig­gøre deling mellem admi­ni­stra­tion og produk­tion over for især besøgende.

BJERG Arki­tek­tur har som total­rå­gier bl.a. stået for energi­de­sign, bereg­nin­ger, mate­riale­valg, projek­te­ring i samar­bejde med entre­pre­nø­rer og tilsyn.

”Samar­bej­det med BJERG Arki­tek­tur har til dato været over­or­dent­ligt tilfreds­stil­lende. BJERG Arki­tek­tur har i alle hense­en­der været samar­bejds­vil­lige, lyttet til vores behov og indven­din­ger, og taget alle medar­bej­de­res ønsker i betragt­ning,” fortæl­ler Oluf Sigh.

Green Instruments 3 | Bjerg Arkitektur