Hjør­ring Stadion

Hvornår: 

2015

Hvor:

Hjørring

Areal:

3600 m2

Bygherre:

Hjørring Kommune

Hjør­ring Ny Stadion omhand­ler opfø­rel­sen af 2 haller og stadionfa­ci­li­te­ter på samme belig­gen­hed som det gamle Hjør­ring Stadion. Projek­tet er opført af Hjør­ring Kommune og lavet i samar­bejde med Hjør­ring Private Realskole og VUC&HF Nordjylland

Projek­tet inde­bar to idræts­hal­ler, under­vis­nings- og møde­lo­ka­ler, omklæd­nings­rum og øvrige stadionfa­ci­li­te­ter. Det er opført som et passiv­hus­byg­geri, og skal endvi­dere opfylde de rele­vante krite­rier fra den bære­dyg­tige DGNB-certificering.
BJERG har i løbet af hele forlø­bet været bygher­re­rå­d­gi­ver med indle­dende bruger­ind­dra­gelse i form af flere works­hops og inter­views med de forskel­lige parter, der i sidste ende resul­te­rede i et bygge­pro­gram med en detal­je­ret beskri­velse af funk­tio­ner og krav til bygge­riet. BJERG har også udar­bej­det udbuds­ma­te­ri­ale til offent­ligt udbud. Efter­føl­gende gennem­førte tegne­stuen offent­ligt udbud med prækva­li­fi­ka­tion med vurde­ring af tilbud og indstil­ling til bygher­rerne med afslut­tende indgå­else af kontrakt med totalentreprenør.

Under bygge­fa­sen har BJERG fort­sat arbej­det som bygher­re­rå­d­gi­ver og har altså funge­ret som binde­led mellem bygherre og entre­pre­nø­ren og stået for tilsyn.

 

Hjørring Stadion 1 | Bjerg Arkitektur
Hjørring Stadion 3 | Bjerg Arkitektur
Hjørring Stadion 5 | Bjerg Arkitektur