Hjør­ring Stadion

NYE FACILITETER

Hvornår: 

2015

Hvor:

Hjørring

Areal:

3600 m2

Bygherre:

Hjørring Kommune

Projek­tet omhan­dler opførel­sen af to haller og stadion­fa­ci­li­te­ter på samme belig­gen­hed som det gamle Hjør­ring Stadion. Projek­tet er opført af Hjør­ring Kommune og lavet i samar­bejde med Hjør­ring Private Real­skole og VUC&HF Nordjylland.

Bygge­riet er opført som et passi­vhus­byg­geri, og skal endvi­dere opfylde de rele­vante krite­rier fra den bære­dyg­tige DGNB-certificering.
BJERG har i løbet af hele forløbet været bygher­re­råd­gi­ver med indle­dende bruge­rind­dra­gelse i form af flere work­shops og inte­rviews med de forskel­lige parter, der i sidste ende resul­te­rede i et bygge­pro­gram med en detal­je­ret beskri­velse af funk­tio­ner og krav til bygge­riet. BJERG har også udar­bej­det udbud­sma­te­riale til offen­tligt udbud. Efter­føl­gende gennem­førte tegne­stuen offen­tligt udbud med prækva­li­fi­ka­tion med vurde­ring af tilbud og indstil­ling til bygher­rerne med afslut­tende indgåelse af kontrakt med totalentreprenør.

Under bygge­fa­sen har BJERG fort­sat arbej­det som bygher­re­råd­gi­ver og har altså funge­ret som binde­led mellem bygherre og entre­pre­nøren og stået for tilsyn.

 

Hjørring Stadion 1 | Bjerg Arkitektur
Hjørring Stadion 3 | Bjerg Arkitektur
Hjørring Stadion 5 | Bjerg Arkitektur