Villa Żółwin

MINIMALISTYCZNA WILLA INSPIROWANA JAPONIĄ

Hvornår: 

2021

Hvor:

Żółwin, Polska

Bygherre:

Privat investor

Willę zapro­jek­to­wa­li­śmy z 2021 roku jako budy­nek ener­go­osz­czędny i speł­nia­jący marze­nie klien­tów o mini­ma­li­stycz­nym wyra­zie arch­tiek­to­nicz­nym, inspi­ro­wa­nym japoń­skim desi­gnem. Czarny, łamany kształt nadaje unkal­nego wyrazu.

Willę charak­te­ry­zują duże okna, które zapew­niają odpo­wied­nią ilość świa­tła i spra­wiają, że pomiesz­cze­nia wewnątrz łączą się z tara­sem i ogrodem.

Budy­nek został zbudo­wany przez wyko­nawcę z CLT (drewna klejo­nego krzy­żowo) – Henri­Wo­ods. Na elewa­cji zasto­so­wano japoń­ską tech­nikę palo­nego drewna „Shou Sagi Ban”. Zapew­nia nie tylko piękny wygląd, ale także spra­wia, że ​​elewa­cja jest bardziej wytrzymała.

Villa Żółwin 1 | Bjerg Arkitektur
Villa Żółwin 3 | Bjerg Arkitektur
Villa Żółwin 5 | Bjerg Arkitektur