Carsten Wraae Jensen

Carsten Wraae Jensen er arkitekt med fokus på de digi­tale værk­tø­jer og deres evne til at styrke og fremme arkitek­tens og byggeri­ets arbejdsprocesser.
I de seneste år har Carsten bl.a. beskæftiget sig med konkur­rencer og udar­be­jdelse af loka­planer, helhed­splaner, skit­se­pro­jek­ter og mulighedsstudier samt tradi­tionel bygher­reråd­givn­ing igen­nem hele projek­t­for­lø­bet med myndigked­skon­takt, afstemmn­ing af plan­lægn­ingsmæs­sige forhold mm.

Carsten har tileg­net sig kompe­tencer inden­for ener­girigtig byggeri og passivhusdesign.
Han har været fungerende projek­tleder på projek­tet Rådhus­lun­den og var nøglemedar­be­jder på børne­hav­erne Teglver­ket samt Stor­gaar­den i Oslo. Carsten har arbe­jdet med forskel­lige større og mindr