Torn­hø­j­ha­ven

DEMENSPLEJEHJEM

Hvornår: 

2018

Hvor:

Aalborg

Areal:

7000 m2

Bygherre:

Aalborg Kommune og Domea

Torn­hø­j­ha­ven i Aalborg Øst huser i alt 72 boli­ger med tilhø­rende fælles­fa­ci­li­te­ter, perso­nale- og service­area­ler. Domea står for udlej­ning af boligerne.

Demen­s­pleje­hjem­met er for borgere i Aalborg Kommune med svær demens, der har behov for behand­ling og indi­vi­dua­lise­ret pleje, omsorg og rehabilitering.

Boli­gerne ligger i selv­stæn­dige forbundne bo-enhe­der, der er bygget i en og to etager.

Demen­s­pleje­hjem­met er bygget op som en landsby med små indi­vi­du­elle huse uden insti­tu­tion­spræg. Afluk­kede udeom­rå­der med fors­kel­lige akti­vi­tets- og stem­nings­rum samt mindre bygnin­ger til fælles- og støtte­funk­tio­ner er med til at styrke beboer­nes mentale og fysiske helbred.

Områ­det har én indgang og en hoved­gade, der med en blan­ding af boli­ger og akti­vi­tets­lo­ka­ler, giver indtryk af et byrum. Alt sammen lavet til at skabe et trygt og genken­de­ligt hjem såvel som bymiljø for den demente.

BJERG har som under­råd­gi­ver til Dansk Bolig­byg vundet opga­ven – udbudt i totalentreprise. 

Tornhøjhaven 1 | Bjerg Arkitektur

Tornhøjhaven 3 | Bjerg Arkitektur
Tornhøjhaven 5 | Bjerg Arkitektur