VI MELDER KLAR TIL FREM­TI­DENS KLIMAKRAV

Fra d. 1. januar 2023 træder nye klima­krav i bygnings­reg­le­men­tet i kraft. Og vi er hos BJERG klar til at imøde­komme og doku­men­tere dem.

De nye krav inde­bæ­rer en græn­se­værdi for, hvor meget CO2 nybyg­geri på over 1000 kvm må udlede i livs­cy­klus­sen: 12 kg CO2/m2/år. Der er også krav om bereg­ning af klimapå­virk­nin­gen med en livs­cy­klus­be­reg­ning (LCA).

Hos BJERG er bære­dyg­tig­hed vores store moti­va­tion – ikke vores hindring. Og et så lavt CO2-aftryk som muligt er en vigtig del af arbej­det. Vi har længe sat barren højere end bygnings­reg­le­men­tets krav, og derfor er mange af vores projek­ter alle­rede under den nye græn­se­værdi. Det gælder f.eks. Natursty­rel­sens bolig og Fjor­dud­sig­ten.

Én ting er at leve op til kravene, men noget andet er selv­føl­ge­lig også at kunne doku­men­tere det med en LCA. Derfor er flere medar­bej­dere på tegne­stuen blevet speci­a­li­se­ret i det. Vi tilby­der både LCA-bereg­ning som en del af en total­rå­d­giv­ning og som særskilt ydelse. Tag fat i os for at høre mere om, hvor­dan vi kan hjælpe med at doku­men­tere et bygge­pro­jekts klimaaf­tryk. Vi hjæl­per med at gøre det komplekse simpelt.