VI MELDER KLAR TIL FREM­TI­DENS KLIMAKRAV

Fra d. 1. januar 2023 træder nye klima­krav i bygnings­reg­le­men­tet i kraft. Og vi er hos BJERG klar til at imøde­komme og doku­men­tere dem.

Fra 2023 skal der udar­bej­des en LCA (livs­cy­klus­vur­de­ring) for al nybyg­geri. Det er ikke nyt for os at beregne CO2-aftryk, som vi gør på stør­ste­delen af vores bygge­pro­jek­ter for hele tiden at blive bedre til at bygge bære­dyg­tigt. Nu har endnu flere af vores medar­bej­dere gennem­ført kurser i LCA-bereg­ning. Vi tilby­der det både som en del af en total­rå­d­giv­ning og som særskilt ydelse. 

Én ting er at kunne lave klima­be­reg­nin­ger. Noget andet er at kunne levere et lavt CO2-aftryk, hvor nybyg­geri over 1000 m² maks må udlede 12 kg CO2e/m2/år fra 2023.

Vi har flere færdige bygge­rier, der ligger under den kommende CO2-græn­se­værdi – og også langt under. F.eks. har vores sene­ste bolig­byg­geri “Fjor­dud­sig­ten” et CO2-aftryk på 3,1 og Natursty­rel­sens bolig lyder på 5,1.


Tag fat i os for at høre mere om hvor­dan vi kan hjælpe med at leve op til de kommende klimakrav.