Land­boNord

KONTORUDVIDELSE

When:

Igangværende

Where:

Brønderslev

M2:

2000

Builder:

LandboNord

BJERG har været total­råd­giver på et omfat­tende kontor­byg­geri til den nord­jyske virk­somhed Land­boNord. Projek­tet omhan­dler en tilbygn­ing og moderniser­ing af deres domi­cil i Brøn­der­slev. Et projekt på ca. 2500 m².
Med et ønske om nogle mere moderne kontorarealer har vi, med afsæt i DGNB Guld og Passivhus prin­cip­perne, designet åbne, sunde og ener­giop­ti­merede rammer. Hele projek­tet er karak­teris­eret ved en bæredygtig tankegang:
— Vi bruger robuste og CO2-reduc­erende mate­ri­aler — f.eks. træ.
— Vi frem­mer biodi­ver­siteten og skaber nærhed til naturen ved at arbe­jde med uberørte arealer og LAR.
— Vi reduc­erer energibehovet og sikrer en billigere drift.
— Vi sætter trivslen og den gode arbe­jd­splads i centrum med bl.a. lyse, åbne og funk­tionelle rum.

Byggeriet er efter planen færdigt i sommeren 2024.
Projek­tet er lavet i samar­be­jde med A/S Trigon, KP Projekt, Lønborg Rådgivende Ingeniører og Møller & Jakob­sen Rådgivende Ingeniører.

LandboNord 1 | Bjerg Arkitektur
LandboNord 3 | Bjerg Arkitektur
LandboNord 5 | Bjerg Arkitektur