Ny Sogne­gård i Sct. Olai Sogn

FÆLLESHUS MED PLADS TIL ALLE

Hvornår: 

2022

Hvor:

Hjørring

Areal:

700 m2

Bygherre:

Sct Olai Menighedsråd

Den over­ord­net vision Sct. Olai Sogne­gård i Hjør­ring var at skabe et hus for alle, der kan danne ramme om et aktivt sogne­liv. Et hus hvor man føler sig velkom­men, og hvor det er rart at være.

Den nye sogne­gård er projek­te­ret efter menig­heds­rå­dets og bruger­nes ønsker med plads til fors­kel­lige akti­vi­te­ter til alle alders­grup­per og fokus på gode akus­tik- og lysforhold.

Bygnin­gen har energi­ef­fek­tive konstruk­tio­ner, bære­dyg­tige certi­fi­ce­rede mate­ria­ler og solceller.

Ny Sognegård i Sct. Olai Sogn 1 | Bjerg Arkitektur

MARKANT ARKI­TEK­TUR

Arki­tek­tu­ren er bl.a. kende­teg­net ved et karak­te­ris­tisk gavlmo­tiv, hvor fors­kel­lige taghæld­nin­ger skaber en særlig dyna­mik. Husets længe har en stejl taghæld­ning, der skaber en kate­dral-lignende atmo­sfære inde i salen. Udefra er huset venligt og imøde­kom­mende med klas­siske, rødlige tegl­over­fla­der, der skaber et dyna­misk udtryk. Indven­digt spil­ler de røde tegl­sten sammen med hvide murede flader. Poetisk lys og stem­nin­ger er et afgø­rende tema i sogne­går­den, der er logisk opbyg­get omkring en stor foyer, der skaber forbin­delse til alle bygnin­gens mange rum.

“Vi har ople­vet en meget person­lig vejled­ning med en meget krea­tiv og lyttende tilgang […] Glæden er at kunne se et resul­tat rejse sig, og det er givende at kunne få et samar­bejde til at køre mellem profes­sio­nelle rådgi­vere og rådsmedlemmer.”

– Formand for Sct. Olai menig­heds­råd Kurt Madsen.

Ny Sognegård i Sct. Olai Sogn 3 | Bjerg Arkitektur
Ny Sognegård i Sct. Olai Sogn 5 | Bjerg Arkitektur
Ny Sognegård i Sct. Olai Sogn 7 | Bjerg Arkitektur
Ny Sognegård i Sct. Olai Sogn 9 | Bjerg Arkitektur