Skul­le­rud­bak­ken Barnehage

PLUSHUS

Hvornår: 

2019

Hvor:

Oslo

Areal:

2300 m2

Bygherre:

Omsorgsbygg, Oslo Kommune

Skul­le­rud­bak­ken huser omkring 240 børn og 10 baser fordelt på 2300 m². Børneha­ven er opført til pluss­hus stan­dard, og lever op til miljø­cer­ti­fi­ce­rin­gen ”BREEAM Excel­lent”. For at opnå bedst mulig energi­stan­dard har det fra start været vigtigt at inte­grere design­prin­cip­per for energi og miljø. Bygnings­krop­pen er kompakt og orien­te­ret, så solens strå­ler står for største­de­len af den daglige opvarmning.
Ved samti­digt at redu­cere varme­ta­bet med gode kulde­brosfrie konstruk­tio­ner opti­me­res det passive varmebidrag.

Med henblik på at designe et byggeri som funge­rer i børne­nes skala, har vi opdelt det samlede volu­men i fire mindre ”grup­per”: Tre til børnene og én til perso­nale og teknik. På den måde ople­ves bygnin­gen i hver­da­gen som tre små børne­ha­ver i stedet for én, meget stor, børne­have. Desig­net af børne­ha­ven er blevet til gennem en tæt og effek­tiv samspilsp­roces med både brugere, drifts­an­svar­lige og bygherre. Herved har vi kunne skabe et nøje afstemt projekt som tilfreds­stil­ler alle behov og ønsker.

Skullerudbakken Barnehage 1 | Bjerg Arkitektur
Skullerudbakken Barnehage 3 | Bjerg Arkitektur
Skullerudbakken Barnehage 5 | Bjerg Arkitektur