Skullerud­bakken Barnehage

PLUSHUS

When:

2019

Where:

Oslo

M2:

2300

Builder:

Omsorgsbygg, Oslo Kommune

Skullerud­bakken huser omkring 240 børn og 10 baser fordelt på 2300 m². Børnehaven er opført til plusshus stan­dard, og lever op til miljøcer­ti­fi­cerin­gen ”BREEAM Excel­lent”. For at opnå bedst mulig ener­gi­s­tan­dard har det fra start været vigtigt at inte­grere design­prin­cip­per for energi og miljø. Bygn­ingskrop­pen er kompakt og orien­teret, så solens stråler står for størst­ede­len af den daglige opvarmning.
Ved samtidigt at reduc­ere varmetabet med gode kulde­bros­frie konstruk­tioner opti­meres det passive varmebidrag.

Med henblik på at designe et byggeri som fungerer i børnenes skala, har vi opdelt det samlede volu­men i fire mindre ”grup­per”: Tre til børnene og én til person­ale og teknik. På den måde opleves bygnin­gen i hverda­gen som tre små børne­haver i stedet for én, meget stor, børne­have. Designet af børne­haven er blevet til gennem en tæt og effek­tiv samspilspro­ces med både brugere, drift­sans­varlige og bygherre. Herved har vi kunne skabe et nøje afstemt projekt som tilfredsstiller alle behov og ønsker.

Skullerudbakken Barnehage 1 | Bjerg Arkitektur
Skullerudbakken Barnehage 3 | Bjerg Arkitektur
Skullerudbakken Barnehage 5 | Bjerg Arkitektur