WERDER-AM-FINKEN­BERG

SOCAILT BOLIGBYGGERI

Hvornår: 

1994

Hvor:

Werder

Bolig­be­byg­gel­sen ‘Am Finken­berg’ i Werder er opført som ‘Sozia­ler Wohn­ungs­bau’ efter tyske regler til HGW: Det lokale bolig­selskab i Werder. Projek­tet blev gennem­ført i peri­oden 1991–1994, hvor BJERG også havde kontor i Werder, og projek­tet var star­ten på de offent­lige bygge­rier. tegne­stuen lavede i Tyskland.

Eksis­te­rende bebyg­gelse indgår som del bebyg­gel­ses­pla­nen, og 187 nye boli­ger opfø­res i varie­rende stør­relse med udgangs­punkt i danske mate­ria­ler og udført med dansk entre­pre­nør. Indven­dige vægge består af beto­n­ele­men­ter og udven­digt er der skal­mur af røde hård­brændte mursten. Bebyg­gel­sen er belig­gende markant på Finken­berg med flot udsigt over Ples­sower See og det grønne rekrea­tive areal.

Bebby­g­gel­sen har i sit ydre udtryk refe­ren­cer til øvrige markante bebyg­gel­ser i Werder på de fors­kel­lige høje, hvor der fra tiden omkring 1900 blev opført markante trak­tør­s­ter. Med sine buede fron­ti­s­pi­cer har bygge­riet tilpas­set sig disse karak­te­ris­tika for Werder.

WERDER-AM-FINKENBERG 1 | Bjerg Arkitektur
WERDER-AM-FINKENBERG 3 | Bjerg Arkitektur
WERDER-AM-FINKENBERG 5 | Bjerg Arkitektur