Teglverks­tomta Barnehage

FLEKSIBEL DAGINSTITUTION

Hvornår: 

2016

Hvor:

Oslo

Areal:

1850 m2

Bygherre:

Omsorgsbygg, Oslo Kommune

Teglverks­tomta dagin­sti­tu­tion har plads til 144 børn i alders­grup­pen 0–6 år. Insti­tu­tio­nen er orga­nise­ret, så der skabes tryg­hed, over­skue­lig­hed og en flek­si­bi­li­tet. Det tilla­der flere akti­vi­te­ter samti­dig, såvel som flek­si­bi­li­tet over­for foran­der­lig­hed og udvik­ling efter behov. Flek­si­bi­li­te­ten bliver også under­stre­get i form af folde­vægge, så flere rum kan slås sammen i fors­kel­lige kombi­na­tio­ner ved større akti­vi­te­ter. Dagin­sti­tu­tio­nen er BREEAM certi­fi­ce­ret i klas­sen ”very good” og er samti­dig et plus­hus med inte­gre­ret solcel­ler på taget.

Mod syd er børne­nes base­rum place­ret for at trække mest muligt sol til opholds­rum­mene, hvor børnene uden træk  kan sidde og lege ved vinduerne med udsigt over legeplad­sen og grønne area­ler. Imel­lem base­rum­mene er der fors­kel­lige temarum med plads til vand­leg og grov­mo­to­risk udfoldelse.

I hele desig­net er der fokus på at skabe en samhø­rig­hed mellem hele bygnin­gens faci­li­te­ter både ift. farver og mate­ria­ler, der gør det rart at bevæge sig rundt i bygningen.

I dagin­sti­tu­tio­nens uderum er der indar­bej­det LAR (lokal afled­ning af regn­vand). I udea­rea­lerne er der fors­kel­lige lege­om­rå­der opdelt i store- og småbørns­om­rå­der, der ford­rer til fors­kel­lige former for akti­vi­te­ter med gynge­sta­ti­ver, klatre­tårne, sand­kas­ser, cykel­ru­ter mm.

 

Teglverkstomta Barnehage 1 | Bjerg Arkitektur
Teglverkstomta Barnehage 3 | Bjerg Arkitektur
Teglverkstomta Barnehage 5 | Bjerg Arkitektur