MARGA­RE­THA­GÅR­DEN

PASSIVHUSTILBYGNINGER OG RENOVERING

Hvornår: 

2013

Hvor:

Hornbæk

Bygherre:

Helsingør Kommune

Marga­re­tha­går­den omhan­dler er en døgnin­sti­tu­tion for bela­stede børn og unge. Helsin­gør Kommune ønskede at gøre rammerne mere tids­sva­rende og tilpas­set. BJERG har været total­råd­gi­ver på en passi­vhu­stil­by­gning og ombygning.

Passi­vhu­stil­by­gnin­gen består af to nyop­førte bygnin­ger, som rummer hver deres døgna­fde­lin­ger, Skovhu­set og Stran­dhu­set som hver har plads til 8 børn og unge i alde­ren 3–14 år. Afde­lin­gerne ligger fysisk adskilt, og hvert hus har eget køkken, stue og bryg­gers med vaske­fa­ci­li­te­ter. Alle børn og unge har eget værelse på 12 m².

Bygnin­gerne er udfor­met efter stedets unikke karak­ter og skaber samti­dig unikke rumme­li­ghe­der. Reno­ve­ring og omby­gnin­gen af insti­tu­tio­nens beva­ring­svær­dige hoved­by­gning omfat­ter admi­ni­stra­tions­fa­ci­li­te­ter med diverse konto­rer og møde­rum. På første sal i bygnin­gen ligger der to fami­lie­lej­li­ghe­der med plads til en voksen og et barn i hver lejlighed.

BJERG var ansvar­lig for progra­mo­plæg, projek­te­ring, udbud­sma­te­riale, projek­tle­delse og tilsyn, IKT ydel­ser og 1‑års gennemgang.

MARGARETHAGÅRDEN 1 | Bjerg Arkitektur
MARGARETHAGÅRDEN 3 | Bjerg Arkitektur
MARGARETHAGÅRDEN 5 | Bjerg Arkitektur
MARGARETHAGÅRDEN 7 | Bjerg Arkitektur