MARGA­RET­HAGÅR­DEN

PASSIVHUSTILBYGNINGER OG RENOVERING

Hvornår: 

2013

Hvor:

Hornbæk

Bygherre:

Helsingør Kommune

Marga­ret­hagår­den omhand­ler er en døgn­in­sti­tu­tion for belas­tede børn og unge. Helsingør Kommune ønskede at gøre rammerne mere tids­sva­rende og tilpas­set. BJERG har været total­råd­gi­ver på en passiv­hus­til­byg­ning og ombygning.

Passiv­hus­til­byg­nin­gen består af to nyop­førte bygnin­ger, som rummer hver deres døgnaf­de­lin­ger, Skov­hu­set og Strand­hu­set som hver har plads til 8 børn og unge i alde­ren 3–14 år. Afde­lin­gerne ligger fysisk adskilt, og hvert hus har eget køkken, stue og bryg­gers med vaske­fa­ci­li­te­ter. Alle børn og unge har eget værelse på 12 m².

Bygnin­gerne er udfor­met efter stedets unikke karak­ter og skaber samti­dig unikke rumme­lig­he­der. Reno­ve­ring og ombyg­nin­gen af insti­tu­tio­nens beva­rings­vær­dige hoved­byg­ning omfat­ter admi­ni­stra­tion­sfa­ci­li­te­ter med diverse konto­rer og møde­rum. På første sal i bygnin­gen ligger der to fami­lielej­lig­he­der med plads til en voksen og et barn i hver lejlighed.

BJERG var ansvar­lig for program­op­læg, projek­te­ring, udbuds­ma­te­riale, projekt­le­delse og tilsyn, IKT ydel­ser og 1‑års gennemgang.

MARGARETHAGÅRDEN 1 | Bjerg Arkitektur
MARGARETHAGÅRDEN 3 | Bjerg Arkitektur
MARGARETHAGÅRDEN 5 | Bjerg Arkitektur
MARGARETHAGÅRDEN 7 | Bjerg Arkitektur