Løgstør Skole

RENOVERING OG OMBYGNING

When:

2020

Where:

Løgstør

M2:

8800

Builder:

Vesthimmerland Kommune

Løgstør Skole har gennemgået en omfangsrig renover­ing af eksis­terende faciliteter. Resul­tatet er en moderne skole med fokus på en dynamisk skole­form, åben­hed i under­vis­nin­gen, nye læringsmiljøer og kvalitet­sløft af person­ale­fa­ciliteter og faglokaler. I forbindelse med renoverin­gen er der fore­taget en ombygn­ing og opgrader­ing af et område på i alt ca. 8.800 m² brutto. Visio­nen for projek­tet var at sikre, at den nedslidte skole, med renoverin­gen, vil være sikret mange år frem.

Projek­tet omfat­tede i hovedtræk udskift­ning af tagkon­struk­tion, etab­ler­ing af venti­la­tion, malede vægge, nye vinduer, ny gulv­belægn­ing, nye lofter og nye radi­a­torer. Flere af tilt­a­gene bidrager til et bedre indek­lima, som brugerne også fremhæver efter­føl­gende. Deru­dover har vi ændrede rum-sammen­hænge for at styrke den interne logis­tik. Der har under­vejs været en tæt dialog med brugere og bygherre.

Løgstør Skole 1 | Bjerg Arkitektur

Vi har arbe­jdet med bæredygtige løsninger i et totaløkonomisk perspek­tiv. Der er lavet laven­ergimæs­sige tiltag i renoverin­gen samt øget tilgæn­ge­lighed. Inven­tar fra skolekøkken, fysik­lokale og biologi/­natur-teknologilokaler er genbrugt – og skolens oprindelige gule murstensvægge er bibeholdt.

Skolen var bl.a. plaget af dårligt indek­lima, og i tæt samar­be­jde med Løgstør Kommune har vi løst tekniske, arkitek­toniske og konstruk­tion­s­mæs­sige udfor­dringer — især med fokus på at tekniske instal­la­tioner levede op til bygher­res ønsker og krav om et sundt indek­lima og inspir­erende læringsmiljøer. Byggear­be­jdet er foregået i etaper, imens skolen var i brug.