BoMidt­Vest

TOTALRENOVERING AF ALMENT BOLIGBYGGERI

Hvornår: 

2016

Hvor:

Skjern

Areal:

15000 m2

Bygherre:

BoMidtVest Boligskeskab

BJERG Arki­tek­tur vandt konkur­ren­cen om total­re­no­ve­ring af BoMidt­Vests afde­ling 81 i Skjern. Opga­ven inde­bar en gennem­gri­b­ende reno­ve­ring af bebyg­gel­sens ca. 6.500 m² – herunder energi­re­no­ve­ring af klimaskærm, etab­le­ring af eleva­to­rer, nye bade­væ­rel­ser og køkke­ner samt omdis­po­ne­ring af de 93 eksis­te­rende leje­mål til 64 moderne og lyse boliger.

Før var boli­gerne fugtramte, mørke og uddate­rede. De havde et dårligt ry og svært ved at tiltrække nye bebo­ere. Efter reno­ve­rin­gen er boli­gerne blevet meget mere attrak­tive, moderne og fået et helt nyt udtryk. De lever nu op til nuti­dens energi­krav, og de nye forhold samt faci­li­te­ter har givet et massivt løft til alle brugerne. Reno­ve­rin­gen har på mange måder rede­fi­ne­ret hele bolig­om­rå­dets udse­ende og dynamik.

Boli­gerne blev indstil­let til Jubi­læ­ums­pri­sen 2017. Projek­tet er lavet i samar­bejde med Knuds­gaard A/S, Arki­tek­terne Meiss­ner + Sigh og Viborg Inge­ni­ø­rerne A/S.

BoMidtVest 1 | Bjerg Arkitektur
BoMidtVest 3 | Bjerg Arkitektur
BoMidtVest 5 | Bjerg Arkitektur