Hadsund Skole

Nybyggeri af skole

Hvornår: 

2002, 2007

Hvor:

Hadsund

Areal:

13000 m2

Bygherre:

Hadsund Kommune

En ny skole i Hadsund Kommune skulle erstatte en nedslidt skole og i højere grad opfylde bruger­nes skif­tende behov og krav. 

Inden­dørs er funk­tio­nerne samlet omkring en akse, der deler lands­ka­bet i to, så skole­går­den også er i sammen­hæng med et åbent areal mod det grønne.

Skolen er bygget efter enkle, kendte bygge­prin­cip­per. Hoved­kon­struk­tio­nen er beton, og lyse sand­wich­ele­men­ter i faca­den.  Den udven­dige “skærm” danner en lys og enkel ramme om skolens akti­vi­te­ter. I kontrast hertil er skolens faste inven­tar og rummøb­ler udført af finsk x‑finer, belagt med farvede folier. Alle skolens gulve er voks­be­hand­lede egtræs­gulve som højkantparket.

Hadsund Skole 1 | Bjerg Arkitektur

ARKI­TEK­TUR TILPAS­SET RUMLIGE OG PÆDA­GO­GISKE BEHOV

Arki­tek­tu­ren er tilpas­set de fors­kel­lige trin og aldres­grup­pers rumlige og pæda­go­giske behov, og er opbyg­get som fire dele i én:

I INDS­KO­LIN­GEN er klasse­lo­ka­lerne orga­nise­ret omkring et fælles indven­digt gade­rum. Rummøb­ler i over­gang mellem disse zoner bidra­ger til varia­tion i skala og til at både markere og opløse skif­tet mellem klas­ser­nes rum og den ‘offent­lige gade’

I MELLEM­TRI­NETS area­ler er klasse­lo­ka­lerne orga­nise­ret omkring et torv. Flyt­bare vægge giver flek­si­bi­li­tet og mulig­he­der for varie­rende grader af åben­hed og afskærmning.

UDSKO­LIN­GEN er i prin­cip­pet en aula­skole. På skole­tor­vet er der biblio­tek, pæda­go­gisk service­cen­ter og områ­der til projekt­ar­bejde i større og mindre grup­per. Der er et cafe­te­ria og et audi­to­rium. Audi­to­riet er udfor­met som en rotunde med to store skydeporte. 

I lukket tilstand kan rotun­den samle en årgang til fore­læs­ning og i åben tilstand benyt­tes rotun­den som scene ved teater­fore­stil­lin­ger, koncer­ter og foredrag.

Ende­lig er svøm­me­hal­len og gymnas­tiksa­len place­ret med adgang fra skole­tor­vet – svøm­me­hal­len på første sal med frit udsyn til eng og fjord. Rummene på og omkring skole­tor­vet bliver i udstrakt grad benyt­tet af andre end skolens faste brugere og som supple­ment til byens kulturhus.

FAGLO­KA­LERNE er samlet centralt i komplek­set – på en lang række adskilt med glas­døre, så alle rummene kan slås sammen til et stort. Lige­som i skolens øvrige klas­se­rum, er der fra faglo­ka­lerne også udgang til det fri – sløj­d­un­der­vis­nin­gen kan f.eks. foregå uden­for, når der skal bygges en båd. 

Hadsund Skole 3 | Bjerg Arkitektur
Hadsund Skole 5 | Bjerg Arkitektur
Hadsund Skole 7 | Bjerg Arkitektur
Hadsund Skole 9 | Bjerg Arkitektur