Born­holms Hospital

STORT ENERGIRENOVERINGSPROJEKT

Hvornår: 

2017

Hvor:

Rønne

Areal:

7200 m2

Bygherre:

Region Hovedstaden

Born­holms Hospi­tal blev i 2017 moder­nise­ret og energi­re­no­ve­ret til super­la­v­energi+. Kulde­broer i den bestå­ende beton- og tegl­byg­ning er fjer­net ved en udven­dig klimaskærms­re­no­ve­ring. Det inde­bar nye vinduer, døre og mere isole­ring. Reno­ve­rin­gen giver inde­klima­for­bed­rin­ger til glæde for pati­en­ter, pårø­rende og medar­bej­dere. Der er evidens for, at sydori­ente­rede senge­stuer og meget dags­lys giver en kortere behandlingstid.

Bornholms Hospital 1 | Bjerg Arkitektur

SOLCEL­LER SOM EN INTE­GRE­RET OG ÆSTE­TISK DEL AF FACADEN 

Solceller behøver ikke være gemt væk på taget. De kan derimod blive en integreret og æstetisk flot del af bygningsfacader – som her ved Bornholms Hospital. Facadedesignet er udviklet sammen med firmaet SolarLab, der har leveret PV panelerne. Sollyset reflekteres på de lange facader, der samtidig erstatter en facadebeklædning. De særlige paneler reflekterer små bestemte spektre(-farver) af sollyset, så beskueren får et varierende syn på facaden, der ændrer farve i takt med døgnrytme og årstid.

Det giver faca­den struk­tur og stof­lig­hed.
Hospi­ta­let er blevet et fyrtårn, når man ankom­mer med båd eller fly, eller bevæ­ger sig rundt i Rønne – ikke kun for sund­hed men også for hvor­dan, vi i frem­ti­den skal bruge solen som vores eneste bære­dyg­tige energikilde.

Bornholms Hospital 3 | Bjerg Arkitektur
Bille­der af Niko­laj Bajer 
Bornholms Hospital 5 | Bjerg Arkitektur
Bornholms Hospital 7 | Bjerg Arkitektur
Bornholms Hospital 9 | Bjerg Arkitektur