Birke­væn­get

ENERGIRENOVERING AF ALMENT BOLIGBYGGERI

Hvornår: 

2017

Hvor:

Frederikssund

Areal:

4700 m2

Bygherre:

Boligselskabet Rosenvænget, domea

Birke­væn­get blev oprin­de­lig opført  i 1970´erne som boli­ger til syge­pleje­per­so­nale. I dag er det et alment bolig­byg­geri med 50 fami­lie­bo­li­ger, 13 ungdoms­bo­li­ger og fællesfaciliteter. 

Målet med reno­ve­rin­gen af Birke­væn­get har ikke blot været at sænke varme­for­bru­get og vedlige­holde faca­der og tag. Udgangs­punk­tet var at tage afsæt i bebyg­gel­sens eksis­te­rende, posi­tive takter og at dyrke og forfine dem.

Efter energi­re­no­ve­rin­gen har alle lejlig­he­der fået egne private indgange, og dermed opstår også en klarere defi­nition af den enkelte bolig. Bygnin­ger­nes udven­dige udtryk er styr­ket med ny faca­de­be­klæd­ning og nyt/renovering af taget. Der er tils­træbt et enkelt og robust mate­riale­valg, hvor den primære faca­de­be­klæd­ning er lys puds, som akkom­pag­ne­res af læskærme og felter udført i andre mate­ria­ler med kontras­te­rende farver.

Birke­væn­get frem­står efter reno­ve­rin­gen som et levende og grønt område med bedre forhold for både samvær og privat­liv. Boli­gerne har fået efter­iso­le­rin­gen, nye super-lavenergi­vin­duer og et varme­gen­vin­dings­an­læg, som både sikrer frisk luft og op til 75–80 % varmegenanvendelse. 

Birkevænget 1 | Bjerg Arkitektur
Birkevænget 3 | Bjerg Arkitektur
Birkevænget 5 | Bjerg Arkitektur