Birkevænget

ENERGIRENOVERING AF ALMENT BOLIGBYGGERI

When:

2017

Where:

Frederikssund

M2:

4700

Builder:

Boligselskabet Rosenvænget, domea

Birkevænget blev oprindelig opført  i 1970´erne som boliger til syge­ple­jeper­son­ale. I dag er det et alment bolig­byg­geri med 50 fami­lieboliger, 13 ungdoms­boliger og fællesfaciliteter. 

Målet med renoverin­gen af Birkevænget har ikke blot været at sænke varme­for­bruget og vedlige­holde facader og tag. Udgangspunk­tet var at tage afsæt i bebyggelsens eksis­terende, posi­tive takter og at dyrke og forfine dem.

Efter ener­giren­overin­gen har alle lejligheder fået egne private indgange, og dermed opstår også en klarere defi­n­i­tion af den enkelte bolig. Bygningernes udvendige udtryk er styr­ket med ny facade­bek­læd­ning og nyt/renovering af taget. Der er tilstræbt et enkelt og robust mate­ri­al­e­valg, hvor den primære facade­bek­læd­ning er lys puds, som akkom­pag­neres af læskærme og felter udført i andre mate­ri­aler med kontrasterende farver.

Birkevænget frem­står efter renoverin­gen som et levende og grønt område med bedre forhold for både samvær og privatliv. Boligerne har fået efter­iso­lerin­gen, nye super-laven­er­givin­duer og et varmegen­vin­d­ingsan­læg, som både sikrer frisk luft og op til 75–80 % varmegenanvendelse. 

Birkevænget 1 | Bjerg Arkitektur
Birkevænget 3 | Bjerg Arkitektur
Birkevænget 5 | Bjerg Arkitektur