Prins­dals­brå­ten Barnehage

TRÆBØRNEHAVE

Hvornår: 

2018

Hvor:

Oslo

Areal:

1050 m2

Bygherre:

Omsorgsbyg, Oslo Kommune

Prins­dals­brå­ten børne­have er desig­net med udgangs­punkt i abso­lut arki­tek­to­nisk kvali­tet tilpas­set de omkring­lig­gende natur­sk­ønne omgi­vel­ser. Børne­ha­ven er i to etager med delvis kælder for at frigøre mest muligt grund­areal til uden­dørs leg og ophold for børnene. Der er plads til 108 børn fordelt på 6 baser. Børne­ha­ven er opført efter den norske ‘pluss­hus-stan­dard’. Det vil sige, at bygge­riet produ­ce­rer mere energi, end det forbruger.

Mate­riale­bru­gen er tilpas­set bygge­ri­ets funk­tion som børne­have. De er valgt på baggrund af en mission om at redu­cere CO2-udslip, skabe et opti­malt inde­klima og bringe fors­kel­lige over­fla­der og farver i spil, som appel­le­rer til børnene.

Prinsdalsbråten Barnehage 1 | Bjerg Arkitektur

BÆRE­DYG­TIG BØRNE­HAVE MED SPÆN­DENDE FACADELØSNING

Udefra er træbeklædningen på facaden varierende i tre forskellige tætheder, hvilket er med til at adskille børnenes baser fra fællesfunktioner og personalezoner.
For at gøre det nemt for børnene at genkende hvilken indgang de hører til, er bagvæggene markeret med forskellige farver. Facaden fremstår dermed enkel, robust og æstetisk. Den har også et differentieret udtryk alt efter vinkel.

I designet af den bæredygtige børnehave er udvist tanke for klima, energi og miljø, som giver en totaløkonomisk fordel. Som udgangspunkt er der skabt en bygning med et minimalt behov for tilført energi, så bygningen i sig selv er så uafhængig som mulig af ekstra energitilførsel. Dertil udnyttes vinduernes placering og orientering, så der opnås et aktivt solarbidrag, der sammen med det kompakte og rationelle design af bygningen gør det muligt at skabe et plushus ved at tilføre et mindre solcelleareal på taget.

Prinsdalsbråten Barnehage 3 | Bjerg Arkitektur
Prinsdalsbråten Barnehage 5 | Bjerg Arkitektur