Gade­ha­ve­gård

STOR ENERGIRENOVERING

Hvornår: 

2016

Hvor:

Taastrup

Areal:

72.000 m2

Bygherre:

DOMEA, EUPD støtte

Projek­tet omhan­dler en ener­giop­ti­me­ring af en stor bolig­be­byg­gelse fra DOMEA i København.

Gade­ha­ve­gård er en større almen bolig­be­byg­gelse med et boli­ga­real på ca. 72.000 m², der før reno­ve­rin­gen var udnævnt som en poten­tiel ghetto. Ved opstart af projek­tet var det derfor essen­tielt at udar­bejde en helhed­splan, der tog højde for både bygge­tek­ni­ske, ener­gi­mæs­sige og sociale proble­ma­tik­ker. Projek­tet er støt­tet med EUPD midler.

Udover at have givet bygnin­gen et mere indby­dende udtryk, har reno­ve­rin­gen også opnået en ener­gi­be­spa­relse på hele 85 procent, og bygnin­gen var ved afle­ve­rin­gen i 2016 Danmarks mest ener­gief­fek­tive almene bolig­blok – lige­gyl­digt om man ser på reno­ve­ring eller nybyggeri.

Gadehavegård 1 | Bjerg Arkitektur

ENER­GI­BE­SPA­RELSE PÅ 85%

Som opstart udar­bej­dede BJERG en før-synsun­der­søgelse, som resul­te­rede i en rapport med bl.a. ener­gi­scre­ening. På baggrund af den afholdte vi bebo­er­møder og work­shops for at forstå proble­ma­tik­kerne og behovet

Blok­ken funge­rer som fore­gang­sek­sem­pel for reno­ve­ring af den reste­rende bebyg­gelse, som blev reno­ve­ret i de kommende år. Merom­kost­nin­ger sammen­holdt med ener­gi­be­spa­rel­sen resul­te­rede i en husle­je­pris­sti­gning på kun 190 kr. efter renovering.

BJERG Arki­tek­tur er total­råd­gi­ver for projek­tet, der inklu­de­rer før-synsun­der­søgelse, ener­gi­scre­ening, helhed­splan og arki­tek­tråd­gi­vning. Dertil kommer ansvar for bruge­rind­dra­gelse, arki­tekt­pro­jek­te­ring inkl. ener­gi­be­re­gnin­ger og –opti­me­ring, projek­te­ring­sle­del­sen samt bygge­le­del­sen.

Gadehavegård 3 | Bjerg Arkitektur
Gadehavegård 5 | Bjerg Arkitektur
Før og efter