Gade­haveg­ård

STOR ENERGIRENOVERING

Hvornår: 

2016

Hvor:

Taastrup

Areal:

72.000 m2

Bygherre:

DOMEA, EUPD støtte

Projek­tet omhand­ler en energi­op­ti­me­ring af en stor bolig­be­byg­gelse fra DOMEA i København.

Gade­haveg­ård er en større almen bolig­be­byg­gelse med et bolig­areal på ca. 72.000 m², der før reno­ve­rin­gen var udnævnt som en poten­tiel ghetto. Ved opstart af projek­tet var det derfor essen­ti­elt at udar­bejde en helheds­plan, der tog højde for både bygge­tek­niske, energi­mæs­sige og sociale proble­ma­tik­ker. Projek­tet er støt­tet med EUPD midler.

Udover at have givet bygnin­gen et mere indby­dende udtryk, har reno­ve­rin­gen også opnået en energi­be­spa­relse på hele 85 procent, og bygnin­gen var ved afle­ve­rin­gen i 2016 Danmarks mest energi­ef­fek­tive almene bolig­blok – lige­gyl­digt om man ser på reno­ve­ring eller nybyggeri.

Gadehavegård 1 | Bjerg Arkitektur

ENERGI­BE­SPA­RELSE PÅ 85%

Som opstart udar­bej­dede BJERG en før-syns­un­der­sø­gelse, som resulte­rede i en rapport med bl.a. energi­scre­en­ing. På baggrund af den afholdte vi beboer­mø­der og work­shops for at forstå proble­ma­tik­kerne og behovet

Blok­ken funge­rer som fore­gangs­ek­sem­pel for reno­ve­ring af den reste­rende bebyg­gelse, som blev reno­ve­ret i de kommende år. Merom­kost­nin­ger sammen­holdt med energi­be­spa­rel­sen resulte­rede i en husleje­pris­stig­ning på kun 190 kr. efter renovering.

BJERG Arki­tek­tur er total­råd­gi­ver for projek­tet, der inklu­de­rer før-syns­un­der­sø­gelse, energi­scre­en­ing, helheds­plan og arki­tekt­råd­giv­ning. Dertil kommer ansvar for bruger­ind­dra­gelse, arki­tekt­pro­jek­te­ring inkl. energi­be­reg­nin­ger og –opti­me­ring, projek­te­rings­le­del­sen samt bygge­le­del­sen.

Gadehavegård 3 | Bjerg Arkitektur
Gadehavegård 5 | Bjerg Arkitektur
Før og efter